ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր կոյուղագծերի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ կառուցման և գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

05.12.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նոր կոյուղագծերի /հեղեղատարների, խմելու ջրի ներքին ցանցի/ կառուցման և գործող ցանցերի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ