ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Լուսացուցային համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում

19.11.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/6 լուսացուցային համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ