ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանյան լճում և Հրազդան գետում տարածված ճահճային բուսականության ոչնչացում

02.03.2021

Երևանի Երևանյան լճում և Հրազդան գետում տարածված ճահճային բուսականության ոչնչացման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/11  մրցույթի հղումը: