ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերմ

21.08.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/170 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ