ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առողջապահություն

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 31 առողջապահական ընկերություն: 

 

2020թ. հունվարի 1-ից օգոստոսի 31-ը քաղաքացիների բուժսպասարկման վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն


1. Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանում ծնվել է 14128 երեխա՝ 7428 տղա, 6700 աղջիկ:

2. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ամբուլատոր-պոլիկլինիկական հաստատություններ կատարված հաճախումների թիվը կազմել է 898165:
3. Երևանի բնակչությանը պետական պատվերով տրամադրվել է 37 մանկական /այդ թվում` ուղեկցող /առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգիր:
4. Սոցիալապես անապահով բնակչության համար թանկարժեք և դժվարամատչելի հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով «Բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայության տրամադրում» ծրագրով բնակչությանը տրամադրվել է 101 համակարգչային տոմոգրաֆիական և 78 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայությունների մատուցման ուղեգիր:

 

  

 2020թ. աշխատակազմի առողջապահության վարչության կողմից 

նախատեսված աշխատանքները և միջոցառումները


1. «Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում» ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել հետևյալ բժշկական սարքավորումները. (կցվում է)
2. «Առողջապահական օբյեկտների հիմնանորոգում» ծրագրով (համակարգող ստորաբաժանում՝ աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն) նախատեսվում է «Շտապբուժօգնություն» ՓԲԸ-ի 1-ին, 2-րդ և 4-րդ ենթակայանների և համայանքային ենթակայության 2 պոլիկլինիկաների հիմնանորոգում:
3. 2020թ. ընթացքում շարունակաբար իրականացվելու են.
• Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգրերի տրամադրում:
• Սոցիալապես անապահով բնակչության համար թանկարժեք և դժվարամատչելի հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով «Բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայության տրամադրում» ծրագրով բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայությունների մատուցում:
• Երևանի ենթակայության բուժհիմնարկների բժիշկների, բուժքույրերի վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում:
• Նախատեսվում է իրականացնել առողջ ապրելակերպի քարոզչություն՝ շեշտը դնելով սքրինինգային կամ այլ բժշկական ծրագրերի իրականացման վրա՝ համագործակցելով առաջատար առողջապահական ընկերությունների և մասնագետների հետ:
 

Սարքավորումներ

 

hh

Անվանումը

Չափման միավոր

Քանակը

1

Ուլտրաձայնային ստացիոնար հետազոտման սարք՝ 2 տվիչով

հատ

10

2

Արյան մեջ տրոպոնինի մակարդակը որոշող սարք

հատ

10

3

Իմունեֆերմենտային անալիզատոր

հատ

7

4

Բիոքիմիական անալիզատոր

հատ

20

5

Կոագուլոմետր

հատ

14

6

Ավտե-ռեֆ-կերատոմետր

հատ

8

7

Ճեղքային լամպ

հատ

6

8

Էլեկտրասրտագրություն (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ (հոլտեր)

հատ

5

9

Կոլպոսկոպ

հատ

7

10

Գինեկոլոգիական սեղան

հատ

39

11

Ուլտրաձայնային ստոցիոնար հետազոտման սարք՝ էլաստոգրաֆիայի հնարավորությամբ

հատ

1

12

Սպիրոմետր

հատ

1

 

  Ց Ա Ն Կ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՈՒ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ...(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված կարգով հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման, ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում իրականացվող ծառայությունների տեսակների)
1. Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30.01 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ.
2. 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք.
3. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք.
4. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք.
5. Մինչև 18 տարեկան երեխաներ.
6. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք.
7. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում.
8. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` 18-23 տարեկան.
9. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ.
10. Զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և հիվանդանոցային փորձաքննություն).
11. Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ.
12. Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, հաշմանդամ դարձած փրկարարական ծառայողներ, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների ընտանիքների անդամներ.
13. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ.
14. Ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք.
15. Բռնադատվածներ.
16. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ.
17. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք.
18. Ապաստան հայցողներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ.
19. Զինծառայության ընթացքում ստացած խեղման, վնասվածքի, հիվանդության պատճառով զորացրված անձինք, ովքեր բժշկասոցիալական փորձաքննության արդյունքում հաշմանդամ չեն ճանաչվել (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն և սպասարկում՝ բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի կողմից կազմված վերականգնողական անհատական ծրագրի շրջանակներում):
 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

առողջապահության վարչություն