ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առողջապահություն

Վարչության գործառույթներ

Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործում է 31 առողջապահական ընկերություն: 

 

 

2019թ. հունվարի 1-ից նոյեմբերի 30-ը քաղաքացիների բուժսպասարկման վերաբերյալ հակիրճ տեղեկատվություն

 


1. Հաշվետու ժամանակահատվածում Երևանում ծնվել է 19707 երեխա՝ 10331տղա, 9376 աղջիկ:
2. Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության ամբուլատոր-համաբուժարանային հաստատություններ կատարված հաճախումների թիվը կազմել է 1716973:
3. Երևանի բնակչությանը պետական պատվերով հիվանդանոցներում բուժվելու համար տրամադրվել է 324 ուղեգիր:
4. Երևանի բնակչությանը պետական պատվերով տրամադրվել է 50 մանկական /այդ թվում ուղեկցող/ և 51 մեծահասակի առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգիր:
5. Սոցիալապես անապահով բնակչության համար թանկարժեք և դժվարամատչելի հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով «Բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայության տրամադրում» ծրագրով բնակչությանը տրամադրվել է 105 համակարգչային տոմոգրաֆիական և 97 մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայությունների մատուցման ուղեգիր:

  

2019թ. աշխատակազմի առողջապահության վարչության կողմից 

նախատեսված աշխատանքները և միջոցառումները1. «Առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերում» ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել հետևյալ բժշկական սարքավորումները. /կցվում է/
2. «Առողջապահական հիմնարկների հիմնանորոգում» ծրագրով /համակարգող ստորաբաժանում՝ աշխատակազմի շինարարության և բարեկարգման վարչություն/ նախատեսվում է հետևյալ վերանորոգման աշխատանքները. /կցվում է/
3. 2019թ. ընթացքում շարունակաբար իրականացվելու են.
• Պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնության և սպասարկման շրջանակներում սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկված անձանց առողջարանային վերականգնողական բուժման ուղեգրերի տրամադրում
• Սոցիալապես անապահով բնակչության համար թանկարժեք և դժվարամատչելի հետազոտություններ իրականացնելու նպատակով «Բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայության տրամադրում» ծրագրով բնակչությանը համակարգչային տոմոգրաֆիական և մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիական ծառայությունների մատուցում
• Երևանի ենթակայության բուժհիմնարկների բժիշկների, բուժքույրերի վերապատրաստման գործընթացի կազմակերպում:
• Նախատեսվում է իրականացնել առողջ ապրելակերպի քարոզչություն՝ շեշտը դնելով սքրինինգային կամ այլ բժշկական ծրագրերի իրականացման վրա՝ համագործակցելով առաջատար առողջապահական ընկերությունների և մասնագետների հետ:
• Կրծքով կերակրման և մաքուր օդին մայրերի և երեխաների հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնելու նպատակով քաղաքային զբոսայգիներում «Մոր և մանկան» անկյունների ստեղծում, որտեղ կլինեն համապատասխան պայմաններ երեխային կրծքով կերակրելու և նրա հիգիենայի կարիքները պատշաճ հոգալու համար:

 

Վերանորոգում

 

Հ/Հ

Աշխատանքների անվանումը

Օբյեկտի անվանումը

Տեսակը

1

Տանիքների նորոգում

«Կարմիր բլուր պոլիկլինիկա»  ՓԲԸ 

Թեք տանիք

«Նոր Արաբկիր» ԱԿ ՓԲԸ

Հարթ տանիք

«Նոր Արեշ պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հարթ տանիք

«Թիվ 16 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Թեք տանիք

«Թիվ 20 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ

Հարթ տանիք

 

Սարքավորումներ

 

hh

Անվանումը

Չափման միավոր

Քանակը

1

Ռենտգեն ապարատ

հատ

3

2

Ուլտրաձայնային թերապիայի սարքավում

հատ

10

3

Ցածր հաճախականության ֆիզիոթերապևտիկ սարք /Ամպլիպուլս-5/

հատ

20

4

Հարվածաալիքային թերապիայի սարքավորում

հատ

10

5

Ուլտրաձայնային դյուրակիր հետազոտման սարք՝  2 տվիչով /դյուրակիր/

հատ

2

6

Մագնիսա-լազերային թերապիայի

հատ

17

7

Մագնիսային թերապիայի սարքավորում

հատ

20

8

Էլեկտրասրտագրության (ԷՍԳ) երկարատև մոնիտորինգի կրովի համակարգ

հատ

5

 

 

     Ց Ա Ն Կ

 

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ԵՎ ԱՐՏՈՆՅԱԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՈՒ ԱՌԱՆՁԻՆ (ՀԱՏՈՒԿ) ԽՄԲԵՐԻ

 

(բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1515-Ն որոշման 2-րդ կետի 7-րդ ենթակետով սահմանված կարգով հաստատված բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների տեսակների)

1. Ընտանեկան նպաստի համակարգում ընդգրկված 30.00 և ավելի բարձր անապահովության միավոր ունեցող նպաստառուներ
2. 1-ին խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
3. 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
4. 3-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձինք
5. Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ և նրանց հավասարեցված անձինք
6. Վերարտադրության տարիքի կանայք` հղիության, ծննդաբերության և հետծննդյան շրջանում
7. Մինչև 7 տարեկան երեխաներ
8. Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
9. Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներ` մինչև 18 տարեկան, և առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք` 18-23 տարեկան
10. Մինչև 8 տարեկան և 12 տարեկան երեխաներ, ինչպես նաև 65 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի անձինք` մասնագիտացված ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության մասով
11. Հաշմանդամություն ունեցող անձանցից բաղկացած ընտանիքների երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
12. Բազմազավակ (մինչև 18 տարեկան 4 և ավելի անչափահաս երեխաներ ունեցող) ընտանիքների երեխաներ
13. Մինչև 18 տարեկան` դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող երեխաներ
14. Միածնող երեխաներ` մինչև 18 տարեկան
15. Բժշկասոցիալական փորձաքննության ոլորտում իրավասու պետական մարմնի ուղեգրով լրացուցիչ բժշկական հետազոտության ենթարկվողներ
16. 14-15 տարեկան արական սեռի, նախազորակոչային և զորակոչային տարիքի անձինք (հիվանդանոցային բժշկական օգնություն, իսկ զորակոչային տարիքի անձանց` նաև հիվանդանոցային փորձաքննություն)
17. Զինծառայողներ և նրանց հավասարեցված անձինք, նրանց ընտանիքների անդամներ, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ, ինչպես նաև ծառայողական պարտականությունները կատարելիս զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներ, երկարամյա ծառայության կամ հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակ ստացող նախկին զինծառայողներ
18. Փրկարարական ծառայողներ և նրանց ընտանիքների անդամներ, կենսաթոշակի անցնելու կապակցությամբ ազատված փրկարարական ծառայողներ, հաշմանդամ դարձած փրկարարական ծառայողներ, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) փրկարարական ծառայողների ընտանիքների անդամներ
19. Ձերբակալվածներ, կալանավորված անձինք և ազատազրկման դատապարտվածներ
20. Մանկատներում, ծերանոցներում և անօթևանների ժամանակավոր կացարաններում խնամվող անձինք
21. Բռնադատվածներ
22. Չեռնոբիլի ատոմակայանի վթարի վերացման աշխատանքների մասնակիցներ
23. Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) ենթարկված անձինք
24. Ապաստան հայցողներն ու նրանց ընտանիքների անդամները:

 

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

առողջապահության վարչություն