ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

17.07.2019

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

ՈՐՈՇՈՒՄ


2479-Ա 17.07.2019թ.

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի Հ.7211-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածով, հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության
և քաղաքաշինության վարչության 04.07.2019թ. 20-ել-1166 եզրակացությունը, քաղաքացու դիմումը.
1.Երևանի քաղաքապետի 2009 թվականի հուլիսի 30-ի «Լուկաշինի փողոցի հ.43/14 բնակելի տան նկատմամբ Ղուկաս Նորիկի Մանուկյանի գույքային իրավունքները վերականգնելու մասին» հ.7211-Ա որոշման 1-ին կետում «245.59» թիվը փոխարինել «193.87» թվով «129.73» թիվը փոխարինել «116.79» թվով, 1-ին կետը «Մխիթար Նորիկի Մանուկյանի հետ» բառերից հետո լրացնել «,իսկ 8.21քմ մակերեսով հողամասն ընդհանուր համատեղ սեփականություն է Սարգիս Նորիկի և Մխիթար Նորիկի Մանուկյանների հետ» բառերով:
2.Սույն որոշումը կարող է վարչական կարգով բողոքարկվել Երևանի քաղաքապետին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում կամ դատական կարգով՝ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարան՝ երկամսյա ժամկետում։

 


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                                             Հ.ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ