ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ
 2018 թ. hունվար-դեկտտեմբեր ամիսներին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն


Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է մայրաքաղաքում սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, աղքատության աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի զարգացման հնգամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2018 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:2018թ. հունվար-դեկտտեմբեր ամիսներին իրականացված աշխատանքները.
Պատվիրակված լիազորությունների մասով.
Պետական սոցիալական աջակցության ծրագրեր


Ընտանեկան, սոցիալական նպասներ,, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ.
Ծանոթություն՝ հաշվի առնելով, որ 2018 թվականի դեկտեմբեր ամսվա պետական նպաստների վճարումները իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում՝ ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2019 թվականի հունվարի առաջին տասնօրյակում:
 
 
 
  
Կամավոր լիազորությունների շրջանակում իրականացված սոցիալական աջակցության ծրագրեր.


1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներ.
Կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ», ամփոփվել են 2017 թվականի կատարված աշխատանքների արդյունքները և Երևանի քաղաքապետի հաստատմանն է ներկայացվել հանձնաժողովի 2018թ. գործունեության ծրագիրը:
ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարություն է ներկայացվել «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառման 2017-2021թթ. համալիր ծրագրով նախատեսված և Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2017թ. կատարված աշխատանքների ամփոփ տեղեկանքը, որը ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
Կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառմանը ընդգրկվել են նաև հաշմանդամ կանայք, որոնց տրամադրվել են նաև նվերներ։
Մայրության և գեղեցկության օրվա՝ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ կազմակերպված միջոցառմանը ընդգրկվել են նաև հաշմանդամ անձ ունեցող ընտանիքներ:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն է ներկայացվել հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական պաշտպանության 2019 թվականի տարեկան ծրագրում ներառելու նպատակով առաջարկվող միջոցառումների ամփոփը:
27.07.2018թ. կայացել է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի նիստ» և ամփոփվել Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 2018 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված և 1-ին կիսամյակում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը:
2018թ. դեկտեմբեր ամսին կայացել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի 2018 թվականի տարեկան ծրագրով նախատեսված և իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետու նիստը:
2.Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում.
Երևանի քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 19 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ: Վարչության կողմից պարբերական վերահսկողություն է իրականացվել նրանց գործունեության նկատմամբ:
Ծրագիրը կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում:

3. Շարունակվել են անօթևանների և մուրացկանությամբ զբաղվող անձանց ժամանակավոր կացարանով ապահովման և մուրացկանության կանխարգելմանն ուղղված աշխատանքները: Հունվար-դեկտեմբեր ամիսների տվյալներով մայրաքաղաքում հայտնաբերվել են 66 անօթևաններ, որոնք տեղափոխվել են անօթևանների ժամանակավոր կացարան, ինչպես նաև հայտնաբերվել են մուրացկանությամբ զբաղվող 29 չափահաս անձիք, որոնց նկատմամբ տարվել են բացատրական աշխատանքներ՝ մուրացկանությունը կանխարգելելու ուղղությամբ :
Ներկայումս անօթևանների ժամանակավոր կացարանում բնակվում են 100 անօթևաններ:
4. Շարունակվել են սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրերը: Հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 1134 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից՝ դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 95, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 360, պարենային աջակցություններ՝ 679 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 60 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում:
Մոնիտորինգի արդյունքում ներկայացված շուրջ 280 սիրիահայերի «Առաքելություն Հայաստան» կազմակերպության կողմից տրամադրվել են սոցիալաական աջակցություններ, որից 145 ընտանիքների բնակվարձեր և ձմեռացման գումար՝ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի միջոցներով:
Հայկական Կարմիր Խաչի և Հայկական Կարիտաս կազմակերպությունների հետ փոխգործակցությամբ մասնագիտական գործիքներ են տրամադրվել 75 ընտնիքների՝ բիզնես ինկուբատորների հիմնման համար:
«Հալեպ» հայրենակցական բարեսիրական կազմակերպության գործադիր տնօրենի և ՀՀ-ում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Էյջի Տագուչին պայմանագիր են ստորագրել «Ալեպպո Քուիզին» կենտրոնին դրամաշնորհ տրամադրելու մասին, որը կուղղվի սիրիահայերի ձեռնարկատիրական գործունեությանն աջակցելուն: Քաղաքապետարանի հետ համագործակցությամբ իրականացվող ծրագիրը կխթանի նաև հատուկ կարիքներ ունեցող սիրիահայերի ներգրավմանը հասարակական կյանքում:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի նիստի հ.20 արձանագրային որոշմամբ հաստատված «Ծերացման հետևանքների հաղթահարման և տարեցների սոցիալական պաշտպանության ռազմավարության իրականացման 2017-2021 թվականների միջոցառումների ծրագրի» համապատասխան կետերով քաղաքապետարանին վերաբերող տեղեկատվությունը ամփոփվել և տրամադրվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը:
6. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը ամփոփվել և ներկայացվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:
Ընթացքի մեջ է նաև երկրորդ եռամսյակի 2018թ. մշտադիտարկման արդյունքների գործընթացը։
ա/ Տարածքային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի միացող կողմերի անհատական տվյալները տեղադրվել են Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում: Սահմանված ժամկետում Երևանի քաղաքապետի 26.02.2018թ. հ. 700-Ա որոշմամբ հաստատվել է «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհրդի անհատական կազմը», որի նպատակն է հայտնաբերել անապահով ընտանիքներին, քննարկել և հաստատել հրատապ օգնության ցուցակները:
7.Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր.
Համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների հետ՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի,
«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Փյունիկ», «Առաքելություն Հայաստան», «Հայաստանի կույրերի միավորում», «Հայաաստանի խուլերի միավորում», «Ունիսոն», «Հույսի կամուրջ», «Փրկություն», «Վորլդ Վիժն Հայաստան», «ՍՕՍ մանկական գյուղեր», «Զինվոր և իրավունք» և այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց համագործակցությամբ մայրաքաղաքում իրականացվել են սոցիալական նշանակության տարբեր ծրագրեր։
8. Մարտի 8-ի՝ կանանց միջազգային օրվա կապակցությամբ սոցիալական խմբերում ընդգրկված 1400 կանանց /Արցախյան պատերազմում զոհվածների մայրերի և այրիների, անհայտ կորածների մայրերի, Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց, բազմազավակ մայրերի, Հայրենական պատերազմի մասնակից կանանց, ազգային փոքրամասնությունները ներկայացնող կանանց, անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կանանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչ կանանց, սիրիահայ կանյք/ համար կազմակերպվել է ներկայացման դիտում մայրաքաղաքի` Հ. Պարոնյանի անվան Երաժշտական Կոմեդիայի Պետական Թատրոնում:
Հրավիրյալներին հանձնվել են նվերներ:
9. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի սոցիալական ապահովության վարչության, ընտանիքի, կանանց և երեխաների իրավուքների պաշտպանության բաժնի, ՀՀ քննչական կոմիտեի, «Փիփըլ ին Նիդ» միջազգային հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչների, 12 վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների անդամները և սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների աշխատակիցների մասնակցությամբ կազմակերպել է սեմինար-քննարկում՝ ՀՀ միգրացիոն օրենսդրության բարեփոխումների, «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ քրեական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ:
10. Մայրության օրվա՝ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ մայրության խրախուսման նպատակով երիտասարդ բազմազավակ մայրերի, նոր մայրացող և սիրիահայ 250 կանանց տրամադրվել են նվեներ։
11. Մեծ եղեռնի հիշատակի օրվա՝ ապրիլի 24-ի կապակցությամբ միանվագ դրամական աջակցություններ են տրամադրվել եղեռնը վերապրած երևանաբնակ քաղաքացիների:
12. Ս/թ ապրիլի 27-29-ը իրականացվել են սահմանամերձ գոտիներում ծառայող ժամկետային զինծառայողների և նրանց ծնողների տեսակցության ծրագրերը:
13. Մայիսի 15-ի՝ ընտանիքի օրվա կապակցությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված 8 և ավելի անդամ ունեցող բազմանդամ 50 ընտանիքների տրամադրվել են դրամական աջակցություններ, այդ թվում նաև սիրիահայերի:
14. Դպրոցականների 2018 թվականի ամառային հանգստի կազմակերպման նպատակով Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժիններին հանձնարարվել է կրթության բաժինների հետ համատեղ կազմել և վարչական շրջանների ղեկավարների գրությամբ՝ սահմանված ժամկետում, քաղաքապետարանի աշխատակազմի հանրակրթության վարչություն ներկայացնել մանկական առողջարարական ճամբարներ մեկնող համապատասխան սոցիալական խմբերի երեխաների ցուցակները:
Երևանաբնակ՝ զոհված, հաշմանդամ զինծառայողների, աշխարհազորայինների ծնողազուրկ ու սակավ ապահովված բազմազավակ, ինչպես նաև սիրիահայ ընտանիքների դպրոցահասակ 1215 երեխաներ, ՀՀ կառավարության ամենամյա ծրագրով և Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ, ամառային հանգստի են մեկնել Հանքավանի և Ծաղկաձորի մարզաառողջարանային ճամբարներ:
Մարզաառողջարանային ճամբարներում պատանիներն ու աղջիկները հանգստացել են երեք հերթափոխով:
15.Սեպտեմբերին ընդառաջ աջակցություն է ցուցաբերվել դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:
16.Վարչության պետ Ռ. Զաքարյանը մասնակցել է Գերմանական կարմիր խաչի Բադեն Վյուրտեմբերգի երկրամասային կազմակերպության աջակցությամբ Երևանի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանում գործող «Գթության խոհանոցի» 25-րդ տարեշրջանի բացմանը: Միայն այս ծրագրի շնորհիվ ավելի քան 450 տարեցներ մայրաքաղաքում ստանում են տաք ճաշ և սոցիալական աջակցություններ:
17. Տարեցների միջազգային օրվա կապակցությամբ թվով 17 տարեցների տրամադրվել է դրամական աջակցություն:
18.Դեկտեմբերի 3-ի՝ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ դրամական աջակցություններ են ցուցաբերել Արցախյան պատերազմի, ինչպես նաև հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ վիրավորված 1-ին և 2-րդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող՝ թվով 145 անձանց:
19. Պարենային աջակցություն է տրամադրվել սոցիալական խմբերի հետևյալ ներգրավածությամբ՝ ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված նպաստառու ընտանիքներ, Արցախյան պատեազմում, այդ թվում և 1994թ. զինադադարից հետո սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհվածների ընտանիքներ, Արցախյան պատերազմում և դրա հետևանքով վիրավորում ստացած և հաշմանդամություն ունեցող ազատամարտիկներ, զինծառայողների ընտանիքներ, հաշմանդամություն ունեցող այլ անձանց ընտանիքներ /ՀՀ կույրերի, խուլերի միավորումների անդամներ և այլն/, Հայրենական պատերազմի վետերաններ, երկկողմանի, միակողմանի ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող կարիքավոր ընտանիքներ, կարիքավոր բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքներ, կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքներ, այլ սոցիալական խմբերի կարիքավոր ընտանիքներ:
Ընդհանուր թվով 13.978 ընտանիքների տրամադրվել են ամանորյա պարենային փաթեթներ:
20. Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և այլ կարիքավոր ընտանիքների 4000 երեխաների համար կազմակերպվել է ուրախ մանկական թատերականացված ներկայացումներ՝ Ձմեռ պապիկի և Ձյունանուշի մասնակցությամբ։
Լուսանկարներ