ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Առևտուր և սպասարկում

Վարչության գործառույթներ

Գերակատարվել են առևտրի և սպասարկման ոլորտում
տեղական տուրքերի մուտքերի 2017թ. տարեկան պլանները

 

Առևտրի և սպասարկման ոլորտում վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից տրված թույլտվությունների, տեղական տուրքերի մուտքերի պլանների կատարման նկատմամբ հսկողության ուժեղացման, այդ գործում էլեկտրոնային շտեմարանի օգտագործման, աշխատանքների արդյունավետության բարձրացման ու կատարելագործման շնորհիվ կատարվել և գերակատարվել են առևտրի և սպասարկման գծով սահմանված տեղական տուրքերի 2017թ. տարեկան պլանները:
Այսպես՝ առևտրի և սպասարկման ոլորտի 2017թ. համար նախատեսված 902.3 մլն. դրամի դիմաց 2017թ. նոյեմբերի 14-ի դրությամբ արդեն իսկ Երևան համայնքի բյուջե է մուտք եղել 990.5 մլն դրամ տեղական տուրք կամ տարեկան պլանը կատարվել է 109.8%-ով, տարեկան պլանից ավելի է մուտք եղել 88.2 մլն դրամ:

 

Երևանի առևտրի և սպասարկման ոլորտի զարգացման 2017թ. ծրագրով 2017թ. 9 ամսվա ցուցանիշները կատարվել են հետևյալ աշխատանքները


Բացօթյա առևտրի կանոնակարգում

 

Առևտրի ոլորտի օրենսդրության կատարման նկատմամբ հսկողությունն ավելի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով կազմակերպվել են ամենօրյա շրջայցեր, բացօթյա ապօրինի առևտրի արգելման ու կանխարգելման աշխատանքներ են իրականացվել վարչական շրջաններում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի բակերում և շքամուտքերում։ Ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ փողոցներում և պողոտաներում հիմնականում իրականացվում է միայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքով բացօթյա առևտրի համար թույլատրվող ապրանքների վաճառք, սահմանվել է մշտական հսկողություն բացօթյա ապօրինի առևտրի վերսկսելը բացառելու նպատակով: Կանոնակարգվել է նաև օրենքով թույլատրվող ապրանքների բացօթյա առևտուրը։
Քաղաքի կենտրոնական փողոցներում և հրապարակներում վարչության, ինչպես նաև վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի առևտրի, սպասարկումների բաժինների կողմից սահմանվել է հերթապահություն, այդ թվում աշխատանքային օրերին՝ երեկոյան ժամը 18.00-24.00-ն, իսկ շաբաթ, կիրակի և տոնական օրերին՝ ժամը 12.00-24.00-ն: Օրինազանցների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման արձանագրություններ: 2017թ. 9 ամսում բացօթյա ապօրինի առևտուր իրականացնելու համար կազմվել է վարչական իրավախախտման 219 արձանագրություն:
Երևանի բնակչությանը թարմ գյուղմթերքով ապահովելու նպատակով բացվել է գյուղատնտեսական արտադրանքի և գյուղմթերքի փոքրածավալ 28 շուկա:
Երևանի քաղաքապետարանի և գյուղատնտեսության նախարարության համագործակցության շնորհիվ մայրաքաղաքում գյուղմթերքների առևտուրը կանոնակարգելու, բացօթյա ապօրինի առևտուրը վերացնելու, արտադրող-սպառող անմիջական կապն ապահովելու, բնակչությանը թարմ ու որակյալ մթերքի մատչելի գին ապահովելու նպատակով 2017թ. հունիսի 10-ից Արաբկիր վարչական շրջանում՝ Կասյան փողոցի սկզբնամասում և Կենտրոն վարչական շրջանի «Մալիբու» սրճարանի հարևանությամբ 2017թ. հուլիսի 29-ից սկսած հաջողությամբ գործունեություն են ծավալում գյուղմթերքի տոնավաճառները, որտեղ առևտուր են անում բացառապես գյուղմթերք արտադրողները:
Սգո ծիսակատարություններին վերաբերող ապրանքների վաճառքի՝ օրենքով սահմանված պահանջներն ապահովելու նկատակով (բացօթյա առևտրի արգելում, ցուցափեղկերի վարագուրապատում կամ մգացում) հսկողություն է իրականացվել նշված գործունեությամբ զբաղվող բոլոր 274 օբյեկտների նկատմամբ: Հսկողություն իրականացնելու ժամանակ օբյեկտներում հայտնաբերված թերությունները անմիջապես վերացվել են:
2017թ. անցած 9 ամսվա ընթացքում ապամոնտաժվել են առևտրի և սպասարկման 22 ապօրինի և չգործող կրպակներ:Հսկողություն վարչական իրավախախտումների նկատմամբ

 

2017թ. 9 ամսում վարչության կողմից հետևողական աշխատանքներ են տարվել ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ, 113-րդ,152-րդ, 156-րդ, 158-րդ, 162-րդ և 169.16-րդ հոդվածներով նախատեսված իրավախախտումները հայտնաբերելու, արձանագրություններ կազմելու նպատակով։ Վարչական շրջաններում առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտում խախտումների համար կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների ընդհանուր թիվը 532 է, որից ՀՀ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 43.1-րդ հոդվածով՝ 213, 113-րդ հոդվածով 8, 152-րդ հոդվածով՝ 3, 156-րդ հոդվածով՝ 16, 158-րդ հոդվածով՝ 8, 162-րդ հոդվածով՝ 219, 169.16-րդ հոդվածով՝ 65 արձանագրություն։
Վարչությունն ուսումնասիրել է նաև Երևանի վարչական շրջանների ղեկավարների կողմից տրված ոգելից խմիչքների և ծխախոտի վաճառքի ու իրացման, հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի առուվաճառքի, բացօթյա առևտրի կազմակերպման, վարչական շրջանների տարածքներում առևտրի, հանրային սննդի, շահումով խաղեր և վիճակախաղեր կազմակերպող օբյեկտներին, բաղնիքներին (սաունաներին), խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվությունների, տեղական տուրքերի վճարումների առկայությունը և դրանց բացակայության դեպքում միջոցներ են ձեռնարկվել թույլտվություններ ձեռք բերելու և համապատասխան տեղական տուրքերը վճարելու նպատակով։
Առևտրի և սպասարկման ոլորտի օբյեկտների նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացնելու և աշխատանքների արդյունավետությունը մեծացնելու նպատակով վարչությունում ստեղծված էլեկտրոնային շտեմարանում պարբերաբար ճշտվում են տվյալները: Ստեղծվել է նաև առևտրի և սպասարկման ոլորտում իրականացված հսկողության արդյունքներն ամփոփող էլեկտրոնային շտեմարան:
2017թ. սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ՝ առևտրի և սպասարկման ոլորտի գծով 2017թ առաջին 9 ամսվա համար նախատեսված 792.3 մլն. դրամի դիմաց համայնքի բյուջե է մուտք եղել 927.6 մլն դրամ կամ 9 ամիսների պլանը կատարվել է 117.1 %-ով կամ ավել է մուտք եղել 135.3 մլն դրամ գումար:
Անհրաժեշտ աշխատանքներ են տարվել առևտրի և հանրային սննդի օբյեկտներում պիտանիության ժամկետն անցած ապրանքների վաճառքի դեպքերը հայտնաբերելու, արգելելու և կանխարգելելու համար:
Ուսումնասիրվել է Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության բոլոր հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում դպրոցական բուֆետների վիճակը և մատակարարվող սննդի որակը, միջոցներ են ձեռնարկվել դպրոցական բուֆետների վերանորոգման, դրանք անհրաժեշտ սարքավորումներով, գույքով և այլ պարագաներով համալրելու, մատակարարվող սննդի որակը բարելավելու և անհրաժեշտ աշխատանքներ են իրականացվել մատակարարների և դպրոցների միջև ժամանակին պայմանագրեր կնքելու նպատակով :
Հաշվի առնելով խնդրի կարևորությունը՝ հետևողական աշխատանքներ են իրականացվել նաև ժամը 24.00-ից հետո գործունեություն ծավալող օբյեկտների նկատմամբ հսկողության ուժեղացման և գիշերային ապօրինի գործունեություն բացառելու համար:

 

Օրենսդրական դաշտի ապահովում և կատարելագործում

 

Վարչության կողմից առաջարկություններ են ներկայացվել ակումբային ծառայությունների վերաբերյալ «Առևտրի և ծառայությունների մասին», «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական ինքնակառավարման մասին», «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքներում և «Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ» ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքների նախագծերի վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ հսկողություն է իրականացվել նաև թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքների նկատմամբ։ 2017թ. 9 ամիսների ընթացքում «Յունիգրսֆ-Իքս» ՍՊԸ-ի կողմից վնասազերծվել է ընդամենը 11446 թափառող կենդանի: Աշխատանքներ են տարվել նաև Երևան քաղաքի ավագանու 2011 թվականի հոկտեմբերի 24-ի «Երևան քաղաքում ընտանի կենդանիներ պահելու և հաշվառելու կանոնները հաստատելու մասին» N 312-Ն որոշման պահանջներն ապահովելու նպատակով: Ընտանի կենդանիների կանոնները խախտելու համար կազմվել է՝ 8 արձանագրություն:
Ներկայումս Երևանում թափառող կենդանիների թիվը կառավարելի և վերահսկելի է ։ 2017թ. անցած ժամանակաշրջանում Երևանի քաղաքապետարանի և «Յունիգրաֆ–Իքս» ՍՊԸ–ի «Թեժ գծերի» հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև գրավոր և բանավոր դիմումների ձևով բնակչությունից և տարբեր կազմակերպություններից թափառող կենդանիների կողմից մարդկանց անհանգստություններ պատճառելու վերաբերյալ ստացված բոլոր ահազանգերին և դիմում-բողոքներին արագ արձագանք է տրվել:
Առևտրի և սպասարկումների վարչության կողմից աշխատանքների թափանցիկությունն ու ոլորտի վերաբերյալ բնակչության իրազեկությունն ապահովելու նպատակով հարցազրույցներ են տրվել տարբեր զանգվածային լրատվական միջոցներին:

 

Երևանի քաղաքի վարչական տարածքում սահմանվելու են շների
զբոսանքը կազմակերպելու վայրերը

 

Հաշվի առնելով իրենց բնակարաններում և առանձնատներում շներ պահող, ինչպես նաև այլ քաղաքացիների ու կենդանիների պաշտպանության խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների առաջարկները և հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի ավագանու 2011թվականի հոկտեմբերի 24-ի N 312-Ն որոշման հավելվածի 24-րդ կետի 3-րդ ենթակետը՝ 2017թ. սեպտեմբերi ընթացքում Երևան վարչական բոլոր շրջանների տարածքներում կատարվել են ուսումնասիրություններ և առանձնացվել են այն վայրերը, որտեղ կարելի է շների զբոսանքը կազմակերպել: Կազմվել են նաև այդ վայրերի սխեմա-հատակագծերը:
Երևանի քաղաքապետի որոշմամբ՝ Երևանի վարչական տարածքում շների զբոսանքը կազմակերպելու նպատակով առանձնացված վայրերի ցանկը հաստատելուց հետո այդ վայրերում քաղաքացիները կարող են իրենց շներին տանել զբոսանքի: Իսկ սահմանված վայրերում առանց դնչկալի և կապի շների զբոսանքը կարող է կազմակերպվել միայն դրանք պարսպապատելուց (ցանկապատելուց) և կահավորելուց հետո:

 

 

Առևտրի և ծառայությունների ոլորտում 2017 թվականի 1-ին կիսամյակի ընթացքում իրականացված հսկողությամբ կազմված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ արձանագրությունների թիվը

 

Երևան քաղաքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի 2014-2017թթ. զարգացման ծրագիր

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
առևտրի և սպասարկումների վարչություն

Լուսանկարներ