ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Իրազեկում Վրացական փողոցի 16/3, 16/4, 16/5, 16/6 հասցեներում նախատեսվող բնակելի համալիրի վերաբերյալ

10.07.2020

Բնակելի համալիրը նախատեսվում է կառուցել ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր վարչական շրջան, Վրացական փողոց 16/3, 16/4, 16/5, 16/6 հասցեներում գտնվող հողատարածքների միավորման արդյունքում ձևավորվող 9736 մ2 մակերեսով հողատարածքում:

Բնակելի համալիրը բաղկացած է «Ա», «Բ», «Գ», «Դ», «Ե» մասնաշենքերից:
«Ա» և «Բ» մասնաշենքերը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 12 վերգետնյա հարկերով:
«Գ» և «Դ» մասնաշենքերը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 14 վերգետնյա հարկերով:
«Ե» մասնաշենքը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 16 վերգետնյա հարկերով:
Ստորգետնյա ավտոկայանատեղին երկհարկանի է և նախատեսվում է իրականացնել բոլոր մասնաշենքերի համար միասնական: Ընդհանուր՝ 154X2=308 կայանատեղ:
Բոլոր մասնաշենքերի առաջին հարկերը (0.00 նիշում) նախատեսվում է հասարակական նշանակության (ռելիեֆային պայմաններից ելնելով՝ հնարավոր է 0.00 նիշից ներքև կիսագետնափոր հասարակական հարկերի իրականացում):
Հողատարածքում նախատեսվում է իրականացնել 40% և ավելի կանաչապատում և խաղահրապարակի իրականացում: Կանաչապատումը և խաղահրապարակը նախատեսվում է ընդհանուր օգտագործման (հարակից շենքերի կողմից օգտագործման հնարավորությամբ): Ողջ հողատարածքի բարեկարգումը նախատեսվում է իրականացնել բացանցիկ (առանց ցանկապատման):