ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դիմումին կից ներկայացվող փաստաթղթեր

Ի գիտություն քաղաքացիների  Հողհատկացման, հողօգտագործման իրավունքի ձևակերպման, առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման ընթացակարգերի սխեմաներ,  շենքերի, շինությունների կամ դրանց մի հատվածի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու, ինչպես նաև  անշարժ գույքի համարակալման և հասցեավորման ընթացակարգեր 

 

ՍԽԵՄԱ Հողհատկացման, հողօգտագործման իրավունքի ձևակերպման, առանց մրցույթի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման ընթացակարգի

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ Շենքերի, շինությունների կամ դրանց մի հատվածի գործառնական նշանակությունը փոփոխելու ընթացակարգի

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ Անշարժ գույքի համարակալման և հասցեավորման ընթացակարգ

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ Քաղաքացիներին սեփականության իրավունքով պատկանող ավտոտնակների զբաղեցրած հողամասին գնման նախապատվություն վերապահելու և հողամասն ուղղակի վաճառքի միջոցով օտարելու


* * *

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ուղեցույցը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության կողմից` ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N1768-N որոշմամբ հաստատված Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման միջոցառումների ծրագրի իրականացման շրջանակներում: * * *

Ի գիտություն քաղաքացիների

Երեխա որդեգրելու, խնամատար ծնող դառնալու համար եզրակացություններ ստանալու, երեխային գիշերօթիկ խնամքի և պաշտպանության հաստատություններ տեղավորելու և դուրս գրելու, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վկայագիր ստանալու դիմումների ձևեր և կից ներկայացվող փաստաթղթերԵրևանի քաղաքապետարանում մուտքագրված դիմումների (գրությունների), բողոքների և առաջարկությունների քննարկումների և տրվող պատասխանների համար սահմանված ժամկետները

 

 

Ծանոթություն