ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում

26.04.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/42 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար գրասենյակային ապրանքների ձեռքբերում: