ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար վերելակների դետալների և շինվածքների ձեռքբերմում

11.02.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/5 վերելակների դետալների և շինվածքների ձեռքբերմում