ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգիչների ձեռքբերում

26.04.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/69 ծածկագրով համակարգիչների ձեռքբերում: