ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում

30.04.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/70 ծածկագրով համակարգչային սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերում