ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացություն

08.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/37 ծածկագրով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերում: