ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերում

03.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/47 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Մարգարյան փողոցի զբոսայգու ջրավազանի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր