ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում

31.07.2019

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-19/6 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի փողոցների, բակային տարածքների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ