ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիան (ԵԿՏԱ) պետության մասնակցությամբ, շահույթ չհետապնդող հիմնադրամ է, որը բուհական և հետբուհական կրթությունից բացի առաջարկում է նաև, եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան, մասնագիտական վերապատրաստման և վերաորակավորման դասընթացներ: ԵԿՏԱ-ն ստեղծվել է եվրոպական մի շարք երկրների կրթական հաստատությունների հետ կնքված պայմանագրերի և համաձայնագրերի հիման վրա: Ծրագիրը կյանքի է կոչվել ՀՀ կառավարության 2001 թ. հոկտեմբերի 15-ի N 978 որոշմամբ: ՀՀ կառավարությունը հանդիսանում է ԵԿՏԱ-ի հիմնադիր կողմ:

 

Ուսուցման առանձնահատկությունները 

 

 • Հայկական և եվրոպական կրթական ծրագրերի զուգակցում միջազգային չափանիշներին համապատասխան
 • Նորագույն կրթական տեխնոլոգիաների ներդրում
 • Տարածաշրջանային համագործակցություն և երկխոսություն Հայաստանի և հարևան պետությունների կրթական հաստատությունների միջև
 • Մրցունակ կադրերի պատրաստում ՀՀ-ի և տարածաշրջանի երկրների համար
 • Մրցակցային ուսուցման առաջարկ
 • Բազմալեզու կրթական ծրագրերի իրականացում
 • Մասնակցություն եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվելու գործընթացներին
 • Առարկայական ճկուն ծրագրերով շուկայի պահանջների բավարարում
 • Տեխնիկական լավագույն հենքի առկայություն
 • Բազմալեզու հաղորդակցման հմտությունների ձևավորում: 

 

Ակադեմիան առաջարկում է բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

 

 • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ` Կիրառական ծրագրավորում, ՏՏ գործարար կառավարում, Մուլտիմեդիա համակարգերի ծրագրավորում, Կապի միջոցների միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր մասնագիտացումներով
 • Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա
 • Համաշխարհային տնտեսագիտություն
 • Կառավարում
 • Առողջապահության կառավարում
 • Սոցիալ-մշակութային գործունեություն` Զբոսաշրջություն և սպասարկման նոր տեխնոլոգիաներ մասնագիտացմամբ
 • Լեզվաբանություն` Կիրառական լեզվաբանություն մասնագիտացմաբ
 • Լեզվաբանություն և միջմշակութային հաղորդակցություն
 • Իրավագիտություն
 • Միջազգային հարաբերություններ
 • Մանկավարժություն և հոգեբանություն
 • Շրջակա միջավայրի պահպանություն և նոր տեխնոլոգիաներ:

 

Ակադեմիայում գործում է հետբուհական կրթական համակարգը ` ասպիրանտուրան և հայցորդությունը, ինչպես նաև հետազոտողի հետբուհական մասնագիտական ծրագիրը` ըստ հետևյալ մասնագիտությունների`

 

 • Դատավարական իրավունք
 • Ավտոմատացման համակարգեր
 • Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը
 • Տնտեսության, դրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում
 • Համաշխարհային տնտեսագիտությունՀասցեն՝ ՀՀ, ք. Երևան 37, Դավիթ Անհաղթի 10
Հեռ.` +374 10 246371; Ֆաքս` +374 10 241891
Էլ. փոստ՝ info@eriicta.am, www.eriicta.am