ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հայտարարություն

04.11.2019

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումներում համայնքային ծառայության առաջատար և կրտսեր պաշտոնների խմբերի թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթներ

  

Հ/հ

Համայնքային ծառայության թափուր

պաշտոնի անվանումը

Ծածկա­գիրը

Մրցույթ անց­կաց­­նելու օրը և ժամը

Փաստաթղթերի ներկայացման  վերջնա-ժամկետը

1

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության կազմակերպությունների  եկամուտների ու ծախսերի ծրագրավորման և մոնիտորինգի բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-436

04.12.2019թ. ժամը 10:00

19.11.2019թ.

2

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության գործառնական բաժնի գլխավոր մասնագետ

2.3-485

04.12.2019թ. ժամը 10:00

19.11.2019թ.

3

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության բյուջետային ծրագրավորման բաժնի առաջատար մասնագետ

3.1-453

04.12.2019թ. ժամը 10:00

19.11.2019թ.

4

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության կազմակերպությունների  եկամուտների ու ծախսերի ծրագրավորման և մոնիտորինգի բաժնի առաջատար մասնագետ

3.1-454

04.12.2019թ. ժամը 10:00

19.11.2019թ.

5

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսական  վարչության ոչ առևտրային կազմա-կերպությունների ֆինանսական գործառույթների կազմակերպման բաժնի առաջատար մասնագետ

3.1-455

04.12.2019թ. ժամը 10:00

19.11.2019թ.

 

 Թափուր պաշտոնների համար հայտարարված մրցույթներն անցկացվելու են Երևանի քաղաքապետարանի շենքում (Արգիշտի 1) ժամանակացույցով նախատեսված օրերին` ժամը 10.00-ին։

Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները համապատասխան մրցույթի թեստավորման փուլի հարցաշարերին և պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթների նկարագրին ու մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տիրապետմանը ներկայացվող պահանջներին կարող են ծանոթանալ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական համացանցային կայքում՝ www.yerevan.am, «Տեղեկատվական կենտրոն» բաժնի «Աշխատանք» ենթաբաժնում (կամ թղթային տարբերակին` Արգիշտիի 1 հասցեում` քաղաքապետարանի անձնակազմի կառավարման բաժնում) և Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության համացանցային կայքէջում (mtad.am «Համայնքային ծառայության» բաժնի «Հայտարարություններ» ենթաբաժին)։

* * *
Դիմող անձինք (ՀՀ քաղաքացիները, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակ ունեցողները) մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը`
* դիմում` մրցութային հանձնաժողովի անունով (ձևը լրացվում է փաստաթղթերը ներկայացնելիս).
* թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար` մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների տեսանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի` դիպլոմի (ների), վկայականի (ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին,
* արական սեռի անձինք` նաև զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին կամ համապատասխան տեղեկանք,
* մեկ լուսանկար` 3x4 սմ չափսի,
* անձնագրի պատճենը (փախստականների դեպքում` Հայաստանի Հանրապետությունում փախստականի կարգավիճակը հավաստող փաստաթղթի պատճենը)։
Անձը մրցույթին մասնակցելու համար փաստաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր կամ փախստականի կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթը։
Փաստաթղթերն ընդունվում են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման բաժնի հ.201 և հ․202 աշխատասենյակներում (Արգիշտի 1 հասցեում, հեռախոս (011) 514-135, 514-229, 514-366) կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունում (Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն հ.3, 7-րդ հարկ, Համայնքային ծառայության հարցերի բաժին, հեռ. (011) 56-27-76) ամեն օր` աշխատանքային օրվա ընթացքում, ժամը 10.00-ից 12.30-ը և 14.00 –ից 16.30-ը (ընդմիջում՝ 13.00-14.00), բացի շաբաթ և կիրակի օրերից։