ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ

06.03.2018

ԵՐԵՎԱՆԻ   ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ    
ՈՐՈՇՈՒՄ  

825-Ա 06.03.2018թ.

ՄԵԼՔՈՒՄՈՎԻ ՓՈՂՈՑԻ Հ.19 ԵՎ ՆՈՐԱՇԵՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ Հ.27 ՇԵՆՔԻ Հ.8 ԱՎՏՈՏՆԱԿ ՀԱՍՑԵՆԵՐՈՒՄ  ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ  ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՄԲ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 
                                          
Վարչական ակտի ընդունման համար հիմք է հանդիսացել Տաթևիկ Գևորգյանի դիմումը՝ նախագծման  թույլտվության հիման վրա մշակված հասարակական նշանակության շինության կառուցման համար աշխատանքային նախագիծը համաձայնեցնելու և շինարարական  թույլտվություն ստանալու մասին։
Հարցի քննարկման համար հիմք են հանդիսացել անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հ.06102017-01-0108, հ.09122013-01-0067 վկայականները և 09.02.2018թ. տրամադրված հ.01/18-Գ-455-103 շինարարության  թույլտվությունը։     
Ղեկավարվելով «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ, 53-րդ, 59-րդ և 60-րդ հոդվածներով, Երևան քաղաքի ավագանու 2017 թվականի դեկտեմբերի 26-ի հ.87-Ն որոշմամբ հաստատված ծրագրով, ՀՀ կառավարության 2001թ. ապրիլի 12-ի հ.286 որոշմամբ հաստատված կարգի  44-րդ կետի ժբ) ենթակետով, հաշվի առնելով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության 21.02.2018թ. հ.18-08/1-Գ-455 եզրակացությունը.
1.Մելքումովի փողոցի հ.19 և Նորաշեն թաղամասի հ.27 շենքի հ.8 ավտոտնակ հասցեներում կառուցապատվող հողամասին հարող և ճարտարապետաշինարարական նախագծերով առանձնացված՝ 41.0քմ մակերեսով տարածքը (հողամասը) վարձակալության իրավունքով տրամադրել Տաթևիկ Գևորգյանին` շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում շինարարական հրապարակի սահմաններում ներառելու համար:
2. Լիազորել Երևանի  քաղաքապետարանի  աշխատակազմի  անշարժ գույքի կառավարման վարչության պետ Արսեն Ամյանին, Երևանի քաղաքապետի անունից, Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, Տաթևիկ Գևորգյանի հետ, 09.02.2018թ. մինչև ավարտված շինարարության շահագործման փաստագրման օրը ժամկետով, կնքել վարձակալության պայմանագիր՝ տարեկան վարձավճարը սահմանելով տվյալ հողամասի կադաստրային արժեքի 3 (երեք) տոկոսի չափով։ Քննարկվող հողամասը գտնվում է տարածագնահատման 7-րդ գոտում։
3.Քննարկվող՝ 41.0քմ մակերեսով հողամասի սահմանները որոշվում են սահմանված կարգով  հաստատված հատակագծով, որի թողարկման համար սահմանել 7-օրյա ժամկետ։
4.Ընդունել ի գիտություն, որ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտով կողմերի իրավունքները և պարտավորությունները դադարում  են։
5.Ընդունել ի գիտություն, որ հողամասի վարձակալության պայմանագրից  ծագող իրավունքը՝ ենթակա է պետական գրանցման անշարժ գույքի պետական ռեգիստրի համապատասխան ստորաբաժանումում։
6.Սույն որոշումը ուժի մեջ է մտնում այն ստանալու օրը։
7.Սույն որոշումը կարող է վարչական  կարգով բողոքարկվել  Երևանի քաղաքապետին՝ դրա ուժի մեջ մտնելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում, կամ դատական կարգով՝  երկամսյա  ժամկետում։
8.Որոշման կատարման կազմակերպումն ու պատասխանատվությունը դնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության և քաղաքաշինության, անշարժ գույքի կառավարման, քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչությունների պետերի վրա:
9.Սույն որոշման կատարման ընթացքի նկատմամբ հսկողությունն ապահովում է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարը։ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ                        Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ