ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Անշարժ գույքի կառավարում

Վարչության գործառույթներ

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից հավաքվում է Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող ոչ բնակելի տարածքների ուսումնասիրման և օգտագործողների մասին տեղեկատվությունը:

   

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվել են Երևանի զբոսայգիներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցրած տարածքների գույքագրման, հաշվառման, փաստացի զբաղեցրած հողամասերի սահմանների վերաճշտման, պայմանագրով նախատեսված պարտավությունների կատարման և վարձավճարները Երևան քաղաքի ավագանու 26.12.2017թ. հ.87-ն որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի հ.5-Ա որոշման հիման վրա Դալմայի այգիներում գտնվող՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցրած հողամասերի նկատմամբ իրավունքների դադարեցման, ինչպես նաև դրանց դիմաց փոխհատուցումներ տրամադրելու հետ կապված աշխատանքներ:

 


Վիճակի բնութագիր

 

        

 

 

Տարածքը, հա

 

Երևան քաղաքի վարչական  տարածքը,  այդ թվում՝

22328

1

պետական սեփականության հողեր

3397

2

համայնքային սեփականության հողեր

10812.8

3

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականություն

8103.3

4

օտարերկրյա պետությունների սեփականություն

14.9

 

• ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու» հ. 1517-Ն որոշմամբ Երևանի քաղաքային համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի մակերեսը կազմում էր 11330,61 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության` 3158.44 հա, բնակավայրերի հողեր` 6278.40 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր` 969.69 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր` 107.25 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ` 853.34 հա, ջրային հողեր` 13.49 հա:
• Երևան քաղաքում 2015-2016 թթ. ընթացքում հաշվառվել են 4-րդ կարգի վթարային վնասվածություն ունեցող քանդման ենթակա Արցախի 4-րդ նրբանցքի հ.8 և հ.10 հանրակացարանային շենքերը (ընդամենը մոտ 140 բնակարան կառուցվածքով):
• Երևան քաղաքում առկա են դեռևս խորհրդային ժամանակներից քաղաքացիների կողմից զբաղեցրած, սակայն չմասնավորեցված բնակարաններ:
• Վերակառուցումների, կրող կոնստրուկցիաների փոփոխության ենթարկելու, տարիներ շարունակ հիմնանորոգման և ամրացման աշխատանքներ չկատարելու պատճառով ներկայումս մի շարք բազմաբնակարան և հանրակացարանային բնակելի շենքեր ունեն  վթարայնության տարբեր աստիճան։ Շենքերի տեխնիկական վիճակի վրա բացասաբար ազդեցություն են ունեցել նաև ներքին և արտաքին ջրակոյուղատար ցանցերի մաշվածությունը, տանիքների ջրամեկուսիչ շերտի վնասվածությունը։ Բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու վերականգնմանը ֆինանսական միջոցներ չտրանադրելու հետևանքով կրճատվել են շենքերի տեխնիկական պարամետրերի պահպանման աշխատանքների ծավալները, մեծացել է դրանց մաշվածությունը։
• Երևանում դեռևս առկա են պետական գրանցում ունեցող, հաշվառված, բայց չհասցեավորված, ինչպես նաև չհաշվառված շենք-շինություններ։
• Երևանի Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սիլիկյան և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում առկա են նախկինում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված, բայց դեռևս չսեփականաշնորհված հողամասեր։
• Շենք-շինությունները և հողամասերն իրենց գործառական և նպատակային նշանակությամբ չեն օգտագործվում, ինչն ունի հստակեցման կարիք: Այն հնարավորություն կտա գույքահարկի բազայում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ գույքահարկի և վարձավճարի չափերը համապատասխանեցնելով գույքի փաստացի օգտագործման նշանակությանը։
• Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում առկա են այնպիսի շարժական և անշարժ գույքեր, որոնք տարիներ շարունակ ենթարկվել են բարոյական և ֆիզիկական մաշվածության, ավելին, դրանք պահանջում են լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր՝ կապված պահպանման, շահագործման հետ։

 

2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ավարտվել է մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը հաշվառված քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման գործընթացը

 

1. Արցախի 4-րդ նրբանցքի հ.10-րդ շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

2. Նոր-Արեշ 35-րդ փողոցի հ.127/1 բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է 

3. Արցախի հ.10/2 շենքի բնակիչների վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

4. Սիսակյան փողոցի հ.3 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

5. Շինարարների փողոցի հ.35 շենքի 1-ին մուտքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ մուտքը կոնսերվացվել է 

6. Բրյուսովի փողոցի հ.66 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

7. Հալաբյան փողոցի հ.3 շենքի 3-4-րդ մուտքի բնակիչները վերաբնակեցվել են և շենքը քանդվել է 

8. Բաղրամյան 4-րդ նրբ. 15 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, և շենքը քանդվել է 

9. Տիգրան Մեծի պողոտա հ.47 հասցեում գտնվող շենքի բնակիչների տրամադրվել են նոր բնակարաններ, և ներկայումս իրականացվում են բնակիչների տեղափոխման աշխատանքներ։

 

 

Երևան քաղաքում դեռևս առկա են ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշման պահանջներին չհամապատասխանող, պետական գրանցում ունեցող, հաշվառված, բայց չհասցեավորված, ինչպես նաև չհաշվառված շենք-շինություններ։

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու» հ. 1517-Ն որոշմամբ Երևանի քաղաքային համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցված հողմասերի մակերեսները ներկայացված են աղյուսակով։

 

 

Հողամասեր

Տարածքը,

հա

Պետական սեփականության հողամասեր

որից՝

11330.61

Գյուղատնտեսական նշանակության

3158.44

Բնակավայրերի հողեր

6278.40

Արդյունաբերական, ընդերք-օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

969.69

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

107.25

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

853.34

Ջրային հողեր

13.49

 

Գործող օրենսդրության համաձայն համայնքի ղեկավարը կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը, այն համաձայնեցնում է համայնքի ավագանու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման (Երևանի քաղաքապետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի) հետ և ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ը:

Ստորև ներկայացվում է 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշիռը՝

 

 

                                                          Հողամասեր

 

Տարածքը,

հա

 

Պետական սեփականության հողամասեր

որից՝

22328

Գյուղատնտեսական նշանակության

3350.6

Բնակավայրերի հողեր

11837.7

Արդյունաբերական, ընդերք-օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

3124.2

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

889.9

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

995.1

Հատուկ նշանակության

1081.8

Անտառային

875.8

Ջրային հողեր

172.9

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 

• Երևանում քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերից` ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում /բացառությամբ աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերի/ քանդման ենթակա վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու մասին» հ.682 և 2009 թվականի փետրվարի 5-ի «Երևան քաղաքի քանդման ենթակա վթարային հանրակացարանային բնակելի շենքերի բնակիչներին բնակարաններ հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» հ.172-Ն որոշումների շրջանակներում վերաբնակեցման գործընթաց իրականացնելու նպատակով նոր բազմաբնակարան ֆոնդի ստեղծում:
• ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշման շրջանակներում չհասցեավորված շենք-շինությունների և հողամասերի հասցեավորում։
• Համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների և հողամասերի վարձակալության դրույքաչափերի համապատասխանեցում Երևանի ավագանու կողմից սահմանված չափերին:
• Երևան քաղաքի բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու վերականգնմանն ուղղված, ինչպես նաև վթարայնությունները վերացնելու և շենքերի ամրացում իրականացնելու նպատակով նոր ծրագրերի իրականացում:
• Երևան քաղաքի Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սիլիկյան և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերականգնման հարցերի լուծում։
• Շենք-շինությունների և հողամասերի գործառնական և նպատակային նշանակություների համապատասխանեցում փաստացի օգտագործմանը։
• Երևանի սեփականություն համարվող գույքի կազմից բարոյական և ֆիզիկական մաշվածություն ունեցող, լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր պահանջող գույքի մասնավորեցման գործընթացի իրականացում։

 

2017 թվականին նախատեսվող աշխատանքներ

 

• ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի «Անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին» հ.947-Ն որոշման համաձայն զոհված (մահացած) կամ հաշմանդամ դարձած զինծառայողների (ազատամարտիկների) կարիքավոր ընտանիքներին բնակարանային կարիքավորության հաշվառման վերցնելու և ցուցակները ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը ներկայացնելու գործընթաց։
• Համապատասխան բնակելի ֆոնդի առկայության պարագայում քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման գործընթացի կազմակերպում։
• 2017 թվականին շարունակվելու է սեփականության վկայական ունեցող շենք-շինությունների և հողամասերի հասցեավորման, ինչպես նաև Երևան քաղաքի դեռևս չանվանակոչված և անվանափոխության ենթակա պողոտաների, փողոցների և հրապարակների անվանման գործընթացը։
• Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքերի գործառնական նշանակությունների փոփոխում՝ համապատասխան որոշումների միջոցով։
• Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրավունքներ չձևակերպած, սակայն նախկինում սեփականաշնորհված հողամասերի հաշվառման, գույքագրման, դրանց նկատմամբ իրավունքի վերականգնման և ձևակերպման գործառույթները կշարունակվեն նաև 2017 թվականին։
• Համապատասխան աջակցության ցուցաբերում Երևան քաղաքի կառուցապատման ծրագրերով, գերակա հանրային շահ ճանաչված տարածքներում քաղաքաշինական ծրագրերի կազմման աշխատանքներում։
• Շարունակվելու են նաև Երևանում բազմաբնակարան բնակելի շենքերի (բնակելի տների) բնակիչների անվտանգության ապահովման, անկանխատեսելի հետևանքները բացառելու, դրանցում բնակվող բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու հետ կապված աշխատանքները։
• «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության համապատասխան որոշումների հիման վրա Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող, սակայն դեռևս չգրանցված գույքերի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների կազմակերպում։
• Քաղաքացիների կողմից զբաղեցրած Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող բազմաբնակարան բնակելի շենքերում գտնվող բնակարանների անհատույց մասնավորեցման գործընթացը կշարունակվի նաև 2017 թվականին:
• Նախկինում կնքված հողամասերի և շինությունների վարձակալության պայմանագրերի ժամկետների և դրույքաչափերի վերանայում և վարձավճարների համապատասխանեցում Երևանի ավագանու կողմից սահմանված չափերին։
• Նոր հայտնաբերված անշարժ գույքի միավորների մուտքագրում անշարժ գույքի կառավարման բազայի էլեկտրոնային ծրագրում, բազայի հետևողական թարմացում` օտարված, փոխանակված, նվիրաբերված գույքերի մասով և վարձակալությամբ տրամադրված գույքերի դեպքում՝ պայմանագրային պարտավորությունների նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ավտոմատ ռեժիմով կառավարման հնարավորության ստեղծում։
• Վարչության կողմից ակտիվ մասնակցություն կցուցաբերվի Երևան քաղաքի զարգացմանն ուղղված ներդրումների ակտիվացման նպատակով համապատասխան ծրագրերի մշակման գործընթացում։
• 2017 թվականին կշարունակվեն Երևան համայնքի սեփականություն հանդիսացող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշվածություն ունեցող և պահպանման համար չհիմնավորված ծախսեր պահանջող գույքերի օտարման գործընթացները։
• 2017թ. ընթացքում նախատեսվում է տարեկան ծրագրին համապատասխան ակտիվ շահագործման փուլում չգտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող օտարման համար առանձնացված գույքերի օտարումներ, ինչպես նաև Երևան համայնքի հաշվեկշռում գտնվող գույքերի վարձակալությամբ տրամադրումներ՝ նպատակահարմարությունը նախապես ճշտելով համապատասխան ոլորտի պատասխանատու ստորաբաժանումների՝ հանրակրթության, մշակույթի և առողջապահության վարչությունների հետ։
• Քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց կողմից առանց համապատասխան պայմանագրերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքերի օգտագործման դեպքերի հայտնաբերում և համապատասխան ձևակերպումների իրականացում։
• Երևան համայնքի սեփականությունը համարվող գույքային միավորների հայտնաբերման, հաշվառման, չափագրման, գույքագրման և դրանց նկատմամբ համայնքի սեփականության իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների իրականացում:
• Անշարժ գույքերի օտարման տարեկան ծրագրերի մշակում՝ նախորդ տարիների փորձից ելնելով, ինչպես նաև քաղաքաշինության ոլորտում, ՀՀ Հողային օրենսգրքում փոփոխությունների օրենսդրական փաթեթների մշակում, հողային հաշվեկշռի ամենամյա հաստատմանն ուղղած աշխատանքների իրականացում։

 

 

Երևանի քաղաքապետի 07.06.2012 թ. N 4400-Ա որոշման համապատասխան անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից շարունակվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ընդունելությունը՝ ամեն երկուշաբթի ժամը 14:00-16:00: Ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ  է նախապես հերթագրվել Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» -ում՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ:

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից Երևանի քաղաքապետի 07.06.2012թ. N 4400-Ա որոշման համապատասխան 2016 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 49 ընդունելություն, որոնց ընթացքում վարչությանը վերապահված գործառույթներին առնչվող հարցերի շրջանակներում իրենց հուզող հարցերի շուրջ մասնակցել են թվով 546 իրավաբանական և ֆիզիկական անձինք։

Լուսանկարներ