ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենքերի բակերի և խաղահրապարակների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

02.07.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/65 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շենքերի բակերի և խաղահրապարակների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ