ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

11.07.2019

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/73 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար շենքերի թեք տանիքների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ