ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բուզանդի 1/3 հասցեի ադմինիստրատիվ շենքի հակահրդեհային համակարգի hիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

24.01.2022

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-22/19 ծածկագրով՝ Բուզանդի 1/3 հասցեի ադմինիստրատիվ շենքի հակահրդեհային համակարգի hիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: