ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռքբերում և տեղադրում

10.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/89՝ բազմաբնակարան շենքերի վերելակների դետալների ձեռքբերում և տեղադրում