ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սենյակներում օդի նախնական տաքացմամբ օդափոխման ագրեգատների ձեռքբերման և տեղադրման համար կազմակերպված գնում

22.09.2022

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/57 ծածկագրով` սենյակներում օդի նախնական տաքացմամբ օդափոխման ագրեգատների ձեռքբերման և տեղադրման համար կազմակերպված գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը