ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Հ. 135 դպրոցի բակի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացություն

29.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/121 ծածկագրով հ. 135 դպրոցի բակի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր:Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ