ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

երկկողմյա մայթերի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

03.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/152 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար երկկողմյա մայթերի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ