ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ձեռքբերում

18.10.2019

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-19/199՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար ֆիքսված հեռախոսակապի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր