ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերում

15.09.2020

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/246՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարույթուն և հրավեր