ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

շրջիկ առևտրի կետը կամ տրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածքում պահպանման ծառայություններ

19.04.2021

Երևանում շրջիկ առևտրի կետը կամ տրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածքում պահպանման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-21/128 մրցույթի հղումը: