ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

ԱՀԿ մասնագետի ծառայությունների ձեռքբերում

26.10.2021

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/6 ծածկագրով ԱՀԿ մասնագետի ծառայությունների ձեռքբերում: