Պահոց

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների ընթացիկ վերանորոգում

23.01.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/37 ծածկագրով Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում