Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում

24.02.2023

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/67 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում