Պահոց

Աջափնյակ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների, փողոցների և մայթերի ասֆալտբետոնе ծածկի վերանորոգում

13.02.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/17 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի  բակերի, միջբակային ճանապարհների, փողոցների  և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման  աշխատանքների ձեռքբերում