Պահոց

Արաբկիր վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում

14.03.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/32 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը