Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերի, միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնե ծածկի վերանորոգում, փողոցների դիտահորերի և անձրևընդունիչների վերանորոգում

06.06.2024

ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-24/58 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի բակերի,  միջբակային ճանապարհների և մայթերի ասֆալտբետոնյա ծածկի վերանորոգման, փողոցների դիտահորերի և անձրևընդունիչների վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում