Պահոց

Վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

30.04.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/35 ծածկագրով Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավերը