Պահոց

Վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվություն

09.07.2024

ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/57 ծածկագրով Երևան քաղաքի վարչական շրջաններում կոյուղագծերի և հեղեղատար համակարգերի կառուցման/վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարությունը և հրավերը