Պահոց

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կարի մեքենայի ձեռքբերում

04.07.2024

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-24/36՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կարի մեքենայի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր