Պահոց

Երևանի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված  կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցում

24.01.2023

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/12 ծածկագրով   Երևան քաղաքի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված  կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքների  ձեռքբերում