Պահոց

Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգում ու պահպանում

18.05.2023

 ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-23/155 ծածկագրով  Շենգավիթ վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման ու պահպանման աշխատանքների ձեռքբերում