Պահոց

Դավթաշեն վարչական շրջանի տարածքում մայթերի, անցուղիների, միջբակային ճանապարհների եզրաքարերի վերանորոգում

16.04.2024

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-24/82 ծածկագրով  Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի տարածքում մայթերի, անցուղիների, միջբակային ճանապարհների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքներ