Պահոց

Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

18.05.2022

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-22/70 ծածկագրով Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարությունը և հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով