Պահոց

Նուբարաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայություններ

16.02.2024

ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-24/71 Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության անցկացման և եզրակացության տրամադրման ծառայությունների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր