Պահոց

Փողոցների ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգման ձեռքբերում

25.06.2024

ԵՔ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/3 ծածկագրով Երևան քաղաքի  փողոցների  ասֆալտբետոնե ծածկի փոսային նորոգման  ձեռքբերում