Պահոց

Երևան քաղաքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տրամադրման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերում

10.07.2024

ԵՔ-ՀԲՄԽԱՇՁԲ-24/1 ծածկագրով Երևան քաղաքի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և տրամադրման խորհրդատվական աշխատանքների ձեռքբերման hայտարարություն և հրավերը: