ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծման թույլտվությունների (ՃՀԱ), շինարարության թույլտվությունների և ավարտական ակտերի (շահագործման թույլտվությունների) վիճակագրություն

Երևանի քաղաքապետի կողմից 2017 թվականի հունվարի 18-ին ընդունված «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 81-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ՀՀ կառավարության կողմից 05.05.2018թ. «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2018 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 477-Ա որոշման հավելվածով հաստատված ծրագրի կատարման վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ 

 

2018թ. մայիս ամսվա ընթացքում տրամադրվել է՝  

 

 

 

2018թ. I եռամսյակում տրամադրվել է՝ 

 

 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2017թ.

 


 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2016թ.   

 

 

Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված թույլտվություններ

 

Քաղաքաշինական թույլտվության անվանումը 2016թ.   2017թ.  I եռամսյակ 2017թ. II եռամսյակ

2017թ. III եռամսյակ

 2017թ.   IV եռամսյակ

Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) 6    3    1
Շինարարության թույլտվություն և ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցում  1      
Ավարտական ակտ (շահագործման թույլտվություն)        
Ընդամենը  14  1  3    1

 

 

Տարեկան վիճակագրություն

 

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչություն,

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության

և քաղաքաշինության վարչություն