ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծման թույլտվությունների (ՃՀԱ), շինարարության թույլտվությունների և ավարտական ակտերի (շահագործման թույլտվությունների) վիճակագրություն

Երևանի քաղաքապետի կողմից 2017 թվականի հունվարի 18-ին ընդունված «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 2017 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 81-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ՀՀ կառավարության կողմից 05.05.2018թ. «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2018 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 477-Ա որոշման հավելվածով հաստատված ծրագրի կատարման վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ 

 

2018թ. հուլիս ամսվա ընթացքում տրամադրվել է՝  

 

 

 

2018թ. II եռամսյակում տրամադրվել է՝ 

 

 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2017թ.

 


 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2016թ.   

 

 

Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված թույլտվություններ

 

Քաղաքաշինական թույլտվության անվանումը 2016թ.   2017թ.  I եռամսյակ 2017թ. II եռամսյակ

2017թ. III եռամսյակ

 2017թ.   IV եռամսյակ

Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) 6    3    1
Շինարարության թույլտվություն և ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցում  1      
Ավարտական ակտ (շահագործման թույլտվություն)        
Ընդամենը  14  1  3    1

 

 

Տարեկան վիճակագրություն

 

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչություն,

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության

և քաղաքաշինության վարչություն