ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծման թույլտվությունների (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքների), շինարարության թույլտվությունների և ավարտական ակտերի (շահագործման թույլտվությունների) վիճակագրություն

Երևանի քաղաքապետի կողմից 2015 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ընդունված «Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի 2016 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին» թիվ 4541-Ա որոշմամբ հաստատված ծրագրի և ՀՀ կառավարության կողմից 11.02.2016թ. «Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2016 թվականի միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» թիվ 110-Ա որոշման հավելվածով հաստատված ծրագրի կատարման վերաբերյալ տեղեկացվում է, որ 

 

2017թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում տրամադրվել է՝  

 

 

2017թ. I եռամսյակում տրամադրվել է՝ 

 

 

 

Եռամսյակային վիճակագրություն 2016թ.   

 

 

Էլեկտրոնային եղանակով տրամադրված թույլտվություններ

 

Քաղաքաշինական թույլտվության անվանումը 2016թ.   2017թ.  I եռամսյակ 2017թ. II եռամսյակ

2017թ. III եռամսյակ

 2017թ.   IV եռամսյակ

Նախագծման թույլտվություն (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) 6    1    
Շինարարության թույլտվություն և ճարտարապետաշինարարական նախագծի համաձայնեցում  1      
Ավարտական ակտ (շահագործման թույլտվություն)        
Ընդամենը  14  1      

 

 

Տարեկան վիճակագրություն

 

 

 

 

Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի

քաղաքաշինության և հողի վերահսկողության վարչություն,

 

 Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ճարտարապետության

և քաղաքաշինության վարչություն