ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Անշարժ գույքի կառավարում

Վարչության գործառույթներ

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից հավաքվում է Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող ոչ բնակելի տարածքների ուսումնասիրման և օգտագործողների մասին տեղեկատվությունը:

   

Աշխատակազմի անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից իրականացվել են Երևանի զբոսայգիներում ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցրած տարածքների գույքագրման, հաշվառման, փաստացի զբաղեցրած հողամասերի սահմանների վերաճշտման, պայմանագրով նախատեսված պարտավությունների կատարման և վարձավճարները Երևան քաղաքի ավագանու 26.12.2017թ. հ.87-ն որոշմամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի հ.5-Ա որոշման հիման վրա Դալմայի այգիներում գտնվող՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից զբաղեցրած հողամասերի նկատմամբ իրավունքների դադարեցման, ինչպես նաև դրանց դիմաց փոխհատուցումներ տրամադրելու հետ կապված աշխատանքներ:

 


Վիճակի բնութագիր

 

        

 

 

Տարածքը, հա

 

Երևան քաղաքի վարչական  տարածքը,  այդ թվում՝

22328

1

պետական սեփականության հողեր

3397

2

համայնքային սեփականության հողեր

10812.8

3

քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց սեփականություն

8103.3

4

օտարերկրյա պետությունների սեփականություն

14.9

 

• ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու» հ. 1517-Ն որոշմամբ Երևանի քաղաքային համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցված պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի մակերեսը կազմում էր 11330,61 հա, որից գյուղատնտեսական նշանակության` 3158.44 հա, բնակավայրերի հողեր` 6278.40 հա, արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր` 969.69 հա, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողեր` 107.25 հա, հատուկ պահպանվող տարածքներ` 853.34 հա, ջրային հողեր` 13.49 հա:
• Երևան քաղաքում 2015-2016 թթ. ընթացքում հաշվառվել են 4-րդ կարգի վթարային վնասվածություն ունեցող քանդման ենթակա Արցախի 4-րդ նրբանցքի հ.8 և հ.10 հանրակացարանային շենքերը (ընդամենը մոտ 140 բնակարան կառուցվածքով):
• Երևան քաղաքում առկա են դեռևս խորհրդային ժամանակներից քաղաքացիների կողմից զբաղեցրած, սակայն չմասնավորեցված բնակարաններ:
• Վերակառուցումների, կրող կոնստրուկցիաների փոփոխության ենթարկելու, տարիներ շարունակ հիմնանորոգման և ամրացման աշխատանքներ չկատարելու պատճառով ներկայումս մի շարք բազմաբնակարան և հանրակացարանային բնակելի շենքեր ունեն  վթարայնության տարբեր աստիճան։ Շենքերի տեխնիկական վիճակի վրա բացասաբար ազդեցություն են ունեցել նաև ներքին և արտաքին ջրակոյուղատար ցանցերի մաշվածությունը, տանիքների ջրամեկուսիչ շերտի վնասվածությունը։ Բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու վերականգնմանը ֆինանսական միջոցներ չտրանադրելու հետևանքով կրճատվել են շենքերի տեխնիկական պարամետրերի պահպանման աշխատանքների ծավալները, մեծացել է դրանց մաշվածությունը։
• Երևանում դեռևս առկա են պետական գրանցում ունեցող, հաշվառված, բայց չհասցեավորված, ինչպես նաև չհաշվառված շենք-շինություններ։
• Երևանի Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սիլիկյան և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում առկա են նախկինում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված, բայց դեռևս չսեփականաշնորհված հողամասեր։
• Շենք-շինությունները և հողամասերն իրենց գործառական և նպատակային նշանակությամբ չեն օգտագործվում, ինչն ունի հստակեցման կարիք: Այն հնարավորություն կտա գույքահարկի բազայում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ գույքահարկի և վարձավճարի չափերը համապատասխանեցնելով գույքի փաստացի օգտագործման նշանակությանը։
• Երևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում առկա են այնպիսի շարժական և անշարժ գույքեր, որոնք տարիներ շարունակ ենթարկվել են բարոյական և ֆիզիկական մաշվածության, ավելին, դրանք պահանջում են լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր՝ կապված պահպանման, շահագործման հետ։

 

2016 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դրությամբ ավարտվել է մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը հաշվառված քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերի բնակիչների վերաբնակեցման գործընթացը

 

1. Արցախի 4-րդ նրբանցքի հ.10-րդ շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

2. Նոր-Արեշ 35-րդ փողոցի հ.127/1 բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է 

3. Արցախի հ.10/2 շենքի բնակիչների վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

4. Սիսակյան փողոցի հ.3 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

5. Շինարարների փողոցի հ.35 շենքի 1-ին մուտքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ մուտքը կոնսերվացվել է 

6. Բրյուսովի փողոցի հ.66 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, իսկ շենքը քանդվել է

7. Հալաբյան փողոցի հ.3 շենքի 3-4-րդ մուտքի բնակիչները վերաբնակեցվել են և շենքը քանդվել է 

8. Բաղրամյան 4-րդ նրբ. 15 շենքի բնակիչները վերաբնակեցվել են, և շենքը քանդվել է 

9. Տիգրան Մեծի պողոտա հ.47 հասցեում գտնվող շենքի բնակիչների տրամադրվել են նոր բնակարաններ, և ներկայումս իրականացվում են բնակիչների տեղափոխման աշխատանքներ։

 

 

Երևան քաղաքում դեռևս առկա են ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշման պահանջներին չհամապատասխանող, պետական գրանցում ունեցող, հաշվառված, բայց չհասցեավորված, ինչպես նաև չհաշվառված շենք-շինություններ։

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության Երևանի քաղաքային համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերն անհատույց սեփականության իրավունքով համայնքին փոխանցելու» հ. 1517-Ն որոշմամբ Երևանի քաղաքային համայնքին անհատույց սեփականության իրավունքով փոխանցված հողմասերի մակերեսները ներկայացված են աղյուսակով։

 

 

Հողամասեր

Տարածքը,

հա

Պետական սեփականության հողամասեր

որից՝

11330.61

Գյուղատնտեսական նշանակության

3158.44

Բնակավայրերի հողեր

6278.40

Արդյունաբերական, ընդերք-օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

969.69

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

107.25

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

853.34

Ջրային հողեր

13.49

 

Գործող օրենսդրության համաձայն համայնքի ղեկավարը կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը, այն համաձայնեցնում է համայնքի ավագանու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի տարածքային ստորաբաժանման (Երևանի քաղաքապետը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի) հետ և ոչ ուշ, քան մինչև յուրաքանչյուր տարվա հուլիսի 1-ը:

Ստորև ներկայացվում է 2016 թվականի հուլիսի 1-ի դրությամբ կազմված Երևան քաղաքի հողային հաշվեկշիռը՝

 

 

                                                          Հողամասեր

 

Տարածքը,

հա

 

Պետական սեփականության հողամասեր

որից՝

22328

Գյուղատնտեսական նշանակության

3350.6

Բնակավայրերի հողեր

11837.7

Արդյունաբերական, ընդերք-օգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտներ

3124.2

Էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտներ

889.9

Հատուկ պահպանվող տարածքներ

995.1

Հատուկ նշանակության

1081.8

Անտառային

875.8

Ջրային հողեր

172.9

 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

 

• Երևանում քանդման ենթակա 4-րդ կարգի վթարային շենքերից` ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում /բացառությամբ աղետի գոտու վերականգնման առաջնահերթ ծրագրում ընդգրկված բնակավայրերի/ քանդման ենթակա վթարային բնակելի տների բնակիչների բնակարանային խնդիրները լուծելու մասին» հ.682 և 2009 թվականի փետրվարի 5-ի «Երևան քաղաքի քանդման ենթակա վթարային հանրակացարանային բնակելի շենքերի բնակիչներին բնակարաններ հատկացնելու կարգը հաստատելու մասին» հ.172-Ն որոշումների շրջանակներում վերաբնակեցման գործընթաց իրականացնելու նպատակով նոր բազմաբնակարան ֆոնդի ստեղծում:
• ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի հ.2387-Ն որոշման շրջանակներում չհասցեավորված շենք-շինությունների և հողամասերի հասցեավորում։
• Համայնքային սեփականություն հանդիսացող շենք-շինությունների և հողամասերի վարձակալության դրույքաչափերի համապատասխանեցում Երևանի ավագանու կողմից սահմանված չափերին:
• Երևան քաղաքի բնակարանային ֆոնդի պահպանմանն ու վերականգնմանն ուղղված, ինչպես նաև վթարայնությունները վերացնելու և շենքերի ամրացում իրականացնելու նպատակով նոր ծրագրերի իրականացում:
• Երևան քաղաքի Հաղթանակ, Չարբախ, Նորագավիթ, Նուբարաշեն, Սիլիկյան և Մուշավան, ինչպես նաև այլ թաղամասերում տնամերձ, բնակարանային շինարարության համար հատկացված հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի վերականգնման հարցերի լուծում։
• Շենք-շինությունների և հողամասերի գործառնական և նպատակային նշանակություների համապատասխանեցում փաստացի օգտագործմանը։
• Երևանի սեփականություն համարվող գույքի կազմից բարոյական և ֆիզիկական մաշվածություն ունեցող, լրացուցիչ չհիմնավորված ծախսեր պահանջող գույքի մասնավորեցման գործընթացի իրականացում։

 

Անշարժ գույքի կառավարման վարչության կողմից շարունակվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ընդունելությունը՝ ամեն երկուշաբթի ժամը 14:00-16:00: Ընդունելությանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ  է նախապես հերթագրվել Երևանի քաղաքապետարանի «Մեկ պատուհան» -ում՝ ներկայացնելով անձը հաստատող փաստաթուղթ: