ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Սոցիալական ապահովություն

Վարչության գործառույթներ
2016 թ. Հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին կատարված աշխատանքների ամփոփ հաշվետվություն


Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ռազմավարությունն ուղղված է սոցիալական ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, դրանց աստիճանական կրճատմանն ու կանխարգելմանը, մայրաքաղաքում կայուն սոցիալական միջավայրի ձևավորմանը:
Այդ նպատակադրմամբ՝ հիմք ընդունելով Երևան քաղաքի զարգացման քառամյա և Երևանի քաղաքապետի նախընտրական ծրագրի համապատասխան դրույթները, սոցիալական ապահովության վարչության 2016 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսվել են և տարվա ընթացքում իրականացվելու են աշխատանքներ, որոնք միտված են բարելավելու բնակչության սոցիալական շերտերի կենսամակարդակը:Իրականացված աշխատանքները.

Պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերի իրագործման մասով՝


Ընտանեկան նպաստ, սոցիալական նպաստ, հրատապ օգնություններ և դրամական ավանդների փոխհատուցումներ /հազ. դրամ/
Ծանոթություն՝ հաշվի առնելով, որ 2016 թվականի դեկտեմբեր ամսվա պետական նպաստների վճարումները իրականացվում են տվյալ ամսվա վերջում և ավարտվում, վճարման փոխադարձ ակտերը ամփոփվում են մոտավորապես դրան հաջորդող ամսվա առաջին տասնօրյակում՝ ուստի համապատասխան տեղեկատվությունը կներկայացվի մինչև 2017 թվականի հունվարի առաջին կեսին:
 
 
 
 
Բացի այդ՝
 
1. 2016 թվականը հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար հավասար հնարավորությունների տարի հայտարարելու կապակցությամբ կազմվում են միջոցառումների ծրագրեր և տարվում աշխատանքներ:
«Հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2016 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համաձայն վարչության կողմից իրականացված սոցիալական ծրագրերում / ապրիլի 7, ապրիլի 24/ առաջնահերթության կարգով ընդգրկվել են շուրջ 32 հաշմանդամություն ունեցող անձիք:
«Հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2016 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համաձայն վարչության կողմից իրականացված սոցիալական ծրագրերում / Մաիսի 8, 9 / առաջնահերթության կարգով ընդգրկվել են շուրջ 680 հաշմանդամություն ունեցող անձիք:
Երևանի քաղաքապետարանի համաֆինանսավորմամբ մասնակցություն է ցուցաբերվել «Ունիսոն» ՀԿ կազմակերպած հաշմանդամություն ունեցող աղջիկների «Միսս Հայք» գեղեցկության ֆոտոմրցույթին:
«Հաշմանդամների հիմնահարցերով Երևանի քաղաքային հանձնաժողովի» 2016 թվականի գործունեության ծրագրով նախատեսված աշխատանքների համաձայն վարչության կողմից իրականացված սոցիալական ծրագրերում առաջնահերթության կարգով ընդգրկվել են շուրջ 1500 հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընտանիքներ, ստացել են դրամական, նյութական օժանդակություններ, ինչպես նաև ավելի քան 950-ը ընդգրկվել են «Էրեբունի-Երևան 2798» սոցիալական ծրագրում:
2016թ դեկտեմբեր ամսին շուրջ 8500 հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ՝ Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոնակատարությունների կապակցությամբ ընդգրկվել են սննդային աջակցության ծրագրերում:

2. Բարեգործական ճաշարանների գործունեության կազմակերպում

Քաղաքապետարանի և ՀԿ-ների համագործակցությամբ, որոշ դեպքերում նաև համաֆինանսավորմամբ Երևանում իրենց գործունեությունն են շարունակել բարեգործական 18 ճաշարանները՝ որտեղ օրական մեկ անգամ տաք կերակուր են ստանում կարիքավոր շուրջ 2400 շահառուներ:
Վարչության կողմից վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ միասին այցելություններ և վերահսկողություն է իրականացվել ճաշարանների գործունեության, հիգիենիկ վիճակի նկատմամբ:
Ճաշարաններում իրականացվել են միջոցառումներ մայրաքաղաքի տոնի և տարեցների օրվա կապակցությամբ:
Ծրագիրը կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում:

3. Իրականացվել են անօթևաններին ժամանակավոր կացարանի տրամադրման և հանցագործությունների սոցիալական կանխարգելմանն ուղղված ծրագրային աշխատանքներ

2016թ. հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում Երևան քաղաքից անօթևանների ժամանակավոր կացարան են տեղափոխվել 154 անօթևաններ, նրանցից 18-ը դեկտեմբերին: Ներկայումս կացարանում են բնակվում 105 անօթևաններ, նրանցից 56 մարզերից են և այլ երկրներից, 18-ը ունեն հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ, որոնց ցուցաբերվում են տարաբնույթ աջակցություններ:
Ծրագիրը կշարունակվի ամբողջ տարվա ընթացքում:

4. Սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական աջակցության ծրագրեր

Հանրապետությունում ապաստանած սիրիահայ ընտանիքների շութջ 95%-ը բնակվում են մայրաքաղաքում և քաղաքապետի հանձնարարությամբ ըստ վարչական շրջանների շարունակվում է նրանց սոցիալական աջակցությունների ցուցաբերման գործընթացը: Թվով 473 սիրիահայ երեխաներ հաճախում են մայրաքաղաքի հիմնական դպրոցներ, 116-ը՝ ՆՈՒՀ եր, հաջողությամբ մասնակցում են կրթամշակութային ծրագրերին և միջոցառումներին: Նրանց կարիքավոր ընտանիքները առաջնահերթության կարգով ներառվում են սոցիալական ծրագրերում:
Հունվար-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում սոցիալական աջակցություններ են տրամադրվել շուրջ 1651 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների, որոնցից . դրամական աջակցություններ են տրամադրվել՝ 118, կենցաղային իրեր, հագուստեղեն՝ 582, պարենային աջակցություններ՝ 951 կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքների: Բացի այդ՝ 161 ընտանիքներ ընդգրկվել են պետական սոցիալական աջակցության ծրագրերում: Էրեբունի –Երևան 2798» տոնակարարության շրջանակում կենցաղային տեխնիկա է տրամադրվել 85 սիրիահայերի։

Համակարգվել է նաև «Առաքելություն Հայաստան» և «ՍՕՍ մանկական գյուղեր» կազմակերպությունների հետ սիրիահայերի աջակցության ծրագրերը, որում ընդգրկված են շուրջ 1750 սիրիահայ կարիքավոր ընտանիքներ:
Ծրագիրը շարունակական է:

Վարչության կողմից մասնակցություն է ցուցաբերվել սիրիահայերի խնդիրները համակարգող միջգերատեսչական հանձնաժողովի աշխատանքին, որտեղ զեկուցումով ներկայացվել է 2012-2016 /առաջին եռամսյակում/ թթ. կատարած աշխատանքների հաշվետվությունը:


5. Պարենային աջակցության ծրագիր

Փետրվար ամսվա ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի և «Դիակոնիա» բարեգործական հիմնադրամի համագործակցությամբ երևանաբնակ թվով 500 կարիքավոր ընտանիքների` միայնակ տարեցների, բազմազավակ և բազմանդամ ընտանիքների, սիրիահայերի տրամադրվել է պարենային աջակցություն:

6. Համաձայն ՀՀ կառավարության 24.12.2015թ. հ.1532-Ն որոշման՝ Երևանի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների միջոցով կազմակերպվել և իրականացվել է անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված, նպաստառու, 2015թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ 34.6 և ավելի կարիքավորության միավոր ունեցող, սոցիալապես անապահով 8838 ընտանիքներին DVB-T2 ստանդարտի թվային հեռուստատեսային ընդունիչ սարքերի բաշխման ծրագիրը:

7. Համաձայն ՀՀ կառավարության 10.09.2015թ. «Միջգերատեսչական սոցիալական համագործակցության կանոնակարգը սահմանելու մասին» հ.1044-Ն որոշման՝ Երևանի քաղաքապետի 26.10.2015թ. հ.3414-Ա որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խմբի համագործակցության, մշտադիտարկման և գնահատման արդյունքում սոցիալական, առողջապահական, կրթական ոլորտներին վերաբերող խնդրահարույց դեպքերը ամփոփվել, վերլուծվել և ստացել են համապատասխան լուծում:
Աշխատանքային խմբի կողմից ներկայացված ընթացիկ մշտադիտարկման և գնահատման հաշվետվությունները ամփոփվել, կազմվել և ներկայացվել են ՀՀ Աշխատանքի և սոց հարցերի նախարարություն:
ա/ Ըստ Երևանի քաղաքապետի 13.07.2016թ. հ.2566-Ա որոշմամբ հաստատված «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն ձևավորված համակարգող խորհրդի անհատական կազմը հաստատելու մասին» որոշման մեջ՝ Աջափնյակ, Քանաքեռ-ԶԵյթուն և Նորք-Մարաշ ՍԱՏԲ-ների խորհուրդների անհատական կազմերում փոփոխությունների վերաբերյալ քաղաքապետի որոշման նախագծի նախապատրաստում։
բ/ Տարածքային մակարդակում սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի միացող կողմերի անհատական տվյալների տեղադրում Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքէջում:


8.Մասնակցություն է ցուցաբերվել Հայրենական պատերազմի վետերանների միավորման համագումարին, որտեղ ներկայացվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից 2015թվականին Հայրենական պատերազմի վետերանների, Երևանի վետերանական կազմակերպությունների համար կատարված աշխատանքը, ինչպես նաև 2016թվականի անելիքները:


9.Համագործակցություն հասարակական կառույցների հետ և համատեղ սոցիալական ծրագրեր

Հունվար-նոյեմբեր ամիսների ընթացքում համագործակցություն է իրականացվել սոցիալական խնդիրներով զբաղվող հետևյալ հասարակական կառույցների հետ՝ «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի, «Առաքելություն Հայաստան», «Հայ օգնության ֆոնդ», «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ», «Սիրիահայերի խնդիրների համակարգման խորհուրդ», «Փրկություն», «Ունիսոն» և այլ հասարակական կազմակերպությունների հետ, որի շրջանակներում իրականացվել են սոցիալական աջակցության տարբեր ծրագրեր, որոնք շարունակական բնույթ են կրելու:
Հաշվետու ժամանակահատվածում «Գերմանական կարմիր խաչ» ԲՀԿ-ի հետ աշխատանքներ է իրականացվել 2016-2017թթ. համագործակցության պայմանագրի նախագծի ուղղությամբ, որը կրկին հնարավորություն է ընձեռում շուրջ 430 կարիքավոր անձանց տաք ճաշ տրամադրել:

10. Կանանց միջազգային օրվա՝ մարտի 8-ի կապակցությամբ սոցիալական խմբերում ընդգրկված 2000 կանանց՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների մայրեր և այրիների, անհայտ կորածների մայրերի, Արցախյան պատերազմի մասնակից կանանց, բազմազավակ մայրերի, Հայրենական պատերազմի մասնակից կանանց, ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչ կանանց, անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված կանանց, ՀԿ-ների ներկայացուցիչ կանանց, սիրիահայ կանանց համար կազմակերպվել են ներկայացումների դիտումներ մայրաքաղաքի ` Հ. Պարոնյանի անվան Երաժշտական Կոմեդիայի Պետական Թատրոնում: Հանձնվել են նաև նվերներ:

11. Մայրության օրվա՝ ապրիլի 7-ի կապակցությամբ իրականացվել է մեկանգամյա նպաստի վճարման ծրագիր ԱԳՀ-ում հաշվառված կարիքավոր ինչպես նաև բազմազավակ մայրերի համար: Այցելություն է կատարվել 125 նորածին երեխաների ընտանիքներ, նրանց փոխանցվել են քաղաքապետի շնորհավորական ուղերձը և տրամադրվել դրամական աջակցություններ:


12. Ապրիլի 24-ին՝ Մեծ եղեռնի 101-ամյակի կապակցությամբ կատարվել են այցելություններ Երևանում բնակվող, եղեռնը վերապրած թվով քաղաքացիների բնակարաններ, նրանց տրամադրվել են դրամական միանվագ աջակցություններ:

13. 2016թ. Ապրիլի մարտական գործողությունների հետ կապված՝ Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ վարչության կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ Երևանի բժշկական հաստատություններում բուժօգնություն ստացող վիրավոր զինծառայողներին և ազատամարտիկներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու համար: Այդ ընթացքում դրամական աջակցություններ են տրամադրվել ավելի քան 37 վիրավորների ընտանիքների:
Ուսումնասիրվել են ապրիլի սկսզբին առաջնագծում վիրավորված և զոհված զինծառայողների ընտանիքների սոցիալական պայմանները՝ անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև՝ զոհված երևանաբնակ զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային պայմանները՝ բնակարանի կարիք ունեցողների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելու համար: Շարունակվում են բուժհաստատություններ այցելությունները, կարիքավորներին անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է նաև ճաշ և անհրաժեշտ սննդանթերք:
Բացի այդ՝ Երևանի քաղաքապետի համապատասխան կարգադրություններով՝ առաջնագծում վիրավորված երևանաբնակ թվով 8 վիրավորների հատկացվել է յուրաքանչյուրին 1 մլն. դրամ, 9 վիրավորներից յուրաքանչյուրին 500.000 դրամ, թվով 14 զոհվածների ընտանիքներից յուրաքանչյուրին 1.500.000 դրամ, 1 ընտանիքի՝ 1000 ԱՄՆ դոլլար աջակցություն:
Հունիս ամսին վարչության կողմից ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ Երևանի բժշկական հաստատություններում բուժօգնություն ստացող վիրավոր զինծառայողներին և ազատամարտիկներին անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերելու համար:

Բացի այդ՝ Երևանի քաղաքապետի համապատասխան կարգադրությամբ առաջնագծում վիրավորված երևանաբնակ թվով 2 վիրավորների հատկացվել է յուրաքանչյուրին 500.000 դրամ աջակցություն: Առաջնագծում վիրավորված երևանաբնակ մեկ վիրավորի ևս հատկացվել է 120.000 դրամ աջակցություն:


14. Երևանի քաղաքապետի համապատասխան հանձնարարականով՝ 25.04.2016թ. հ. 63 ավտոբուսի պայթյունի հետևանքով տուժած Անուշ Եղիկյանին և մահացած Արմեն Հովհաննիսյանի կնոջը՝ Կարինե Հովհաննիսյանին, հատկացվել է յուրաքանչյուրին 200.000 դրամ աջակցություն:
Այցելություն է կատարվել հիվանդանոցներ՝ բոլոր տուժածներին, ցուցաբերվել հոգածություն:

15. Հայրենական պատերազմում տարած Հաղթանակի օրվա կապակցությամբ արցախյան և հայրենական պատերազմների վետերանների համար վ/շ համապատասխան բաժինների հետ կազմակերպվել են տոնական միջոցառումներ, մեծարվել, խրախուսվել են նրանք, մասնակցել տոնական ճաշկերույթների, ստացել դրամական աջակցություններ:


16. ՀՀ սփյուռքի նախարարության հետ քննարկվել է «Արի տուն» ծրագիրը պատշաճ իրականացնելու և աշխատանքներն ակտիվացնելու հարցերը, բացի այդ՝ վ/շ սոցիալական բաժինների հետ աշխատանքներ են տարվել հյուրընկալ ընտանիքների հավաքագրման և ծրագիրն ըստ ժամանակացույցերի իրականացնելու համար: Վ/շ կողմից թվով 188 հյուրընկալ ընտանիքների հայտեր են ներկայացվել ՀՀ սփյուռքի նախարարություն: 1-ից 8-րդ փուլերով 126 ընտանիքներում արդեն իսկ հյուրընկալվել են թվով 162 երեխաներ:

17. Ուսումնասիրվել են Երևանի ՍԱՏԲ-ների 2013-2016 թվականների ամբողջ գործունեությունը, հայտնաբերված թերացումները շտկվել են, ուսումնասիրությունների արդյունքները կքննարկվել են քաղաքապետի առաջին տեղակալի մոտ:

18. Հունվար-դեկտեմբեր ամիսներին ոստիկանության հետ կատարված աշխատանքների և ստուգայցերի արդյունքում մայրաքաղաքում հայտնաբերվել են մուրացկանությամբ զբաղվող շուրջ 68 անձիք: Նրանցից 4-ը մարզերից են, 12-ը մայրաքաղաքից,
2-ը վերադարձել են ընտանիք, 2-ը որոնք մարզերի բնակիչներ էին տեղափոխվել են անօթևանների ժամանակավոր կացարան, ոմանք կցվել են բարեգործական ճաշարանների:
Հայտնաբերվել են անձեռոցիկի, սրբապատկերների վաճառքի պատրվակով մուրացկանությամբ զբաղվող 4 անչափահասներ, որոնցից 2-ը ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության ենթակայության թիվ 12 և թիվ 13 երաժշտական հատուկ գիշերօթիկ դպրոցների սաներ են: Կատարվել են նրանց ընտանիքների սոցիալական վիճակի ուսումնասիրություններ, տրամադրվել դրամական, նյութական, պարենային օժանդակություններ: Նախարարության և նշված դպրոցների պատասխանատուները զգուշացվել են երեխաների սոցիալական վարքագծի և նրանց հսկողության տակ պահելու նկատառումով:
Նախկինում հայտնաբերված 17 երեխաներից 2-ի ընտանիքները տեղափոխվել են մայրաքաղաքից, մյուսները հաճախում են դպրոց և հսկողության ներքո են:
Չափահաս անձանց վերաբերյալ – վերջին տվյալներով հայտնաբերվել են 9 անձինք, որոնցից 3-ը մարզերի բնակիչներ են: Էրեբունի վարչական շրջանում հայտնաբերված 1 անձը ունի հոգեկան առողջության խնդիրներ և դիմել ենք իրավասու մարմիններին՝ նրան մասնագիտացված հաստատություն տեղափոխելու համար: Մյուսների ընտանիքներին ցուցաբերվել են աջակցություններ, տարվել բացատրական աշխատանքներ:
Մարզերից եկած և Երևանում մուրացկանությամբ զբաղվող 3 անձանց վերաբերյալ գրություն է հղվել մարզային պատասխանատուներին:
Դեկտեմբեր ամսին հայտնաբերվել են մուրացկանությամբ զբաղվող 3 չափահաս անձիք, որոնցից 1-ը ուներ հոգեկան առողջության խնդիրներ և տեղափոխվել է Նուբարաշենի մասնագիտացված հաստատություն, մյուս 2-ը անօթևանների ժամանակավոր կացարան։ Էրեբունի վարչական շրջանում հայտնաբերված 2 անձիք հայտարարություն են տվել առ այն որ պարտադրաբար են զբաղվում մուրացկանությամբ և օրվա հասույթը տրամադրում մի տղամարդու։ Ամբողջ ինֆորմացիան փոխանցվել է Էրեբունու ոստիկանությյանը՝ հետաքննության նկատառումով։ Նախկինում հայտնաբերված և բնակարաններ ունեցող անձիք ուշադրության ներքո են, նրանց տրամադրվում են սոցաջակցություններ, միջոցներ են ձեռնարկվում մուրացկանությունը կանխարգելելու նպատակով:

19. ՀՀ վարչապետի 30.05.2016թ. հ.444-Ա որոշմամբ մեկնարկել է զոհված, հաշմանդամ դարձած զինծառայողների և աշխարհազորայինների, ծնողազուրկ և սակավ ապահովված բազմազավակ ընտանիքների, դպրոցահասակ երեխաների ամառային /3 հերթափոխերով/ հանգստի կազմակերպման 3-րդ փուլը/425 երեխա/:
Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ ըստ վարչական շրջանների՝ կազմակերպվել է երեխաների մեկնումը ճամբարներ, երեխաներին տրամադրվել են մարզահագուստ և սպորտային խաղեր, պարբերաբար պատասխանատուների կողմից այցելություններ կկազմակերպվեն ճամբարներ՝ երեխաների առօրյան տեսնելու և գործընթացը ուշադրության տակ պահելու նկատառումով:
Կկազմակերպվել են նաև ծնողական տեսակցություններ:

20. Ըստ վարչական շրջանների ապահովել է կարիքավոր և հատուկ խմբերի երեխաների ներգրավումը «Երևանյան ամառ» եռամսյա մշակութային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող անդրանիկ միջոցառումներին: Ակտիվ ներգրավված են նաև հաշմանդամ երեխաների խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները:

21. «Երևանի քաղաքապետարանի պատվիրակության ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանակերտ գործուղելու մասին» որոշմամբ իրականացված աշխատանքային ծրագրի շրջանակներում վարչության կողմից այցելություններ են իրականացվել ապրիլյան քառօրյա պատերազմում Ստեփանակերտից զոհվածների և առավել ծանր վիրավորւմ ստացած անձանց ընտանիքներ, նրանց փոխանցվել են Երևանի քաղաքապետի ուղերձը, տրամադրվել են անհրաժեշտ կենցաղային տեխնիկա և նվերներ:

22. Սեպտեմբերին ընդառաջ աջակցություն է ցուցաբերվել դպրոցական երեխաներ ունեցող առավել կարիքավոր ընտանիքներին:

23. «Էրեբունի-Երևան 2798» սոցիալական բաղադրիչ-ծրագրի շրջանակներում նվերներ են տրամադրվել 2798 ընտանիքների: Նրանք մայրաքաղաքի բնակչության գրեթե բոլոր սոցիալական շերտերն են ներառում՝ Արցախյան պատերազմում զոհվածների ընտանիքները, բազմազավակ, նաև՝ ծնողազուրկ երեխաներ ունեցող ընտանիքները, միայնակ տարեց կենսաթոշակառուները, վաստակաշատ բժիշկներ, մանկավարժներ, գիտաշխատողներ, մշակույթի գործիչներ, սիրիահայ ընտանիքներ, անապահովության գնագհատման համակարգում հաշվառված ընտանիքները և այլն:

24. Ս.թ. հոկտեմբերի 21-22-ին հերթական անգամ իրականացվել է երևանաբնակ շուրջ 1200 ծնողների տեսակցության ծրագիրը սահմանամերձ գոտիներում՝ Տավուշի, Սյունիքի և Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերում ծառայող իրենց զինվոր որդիների հետ։ Ծրագրի շրջանակներում լավագույն հրամանատարներն ու զինծառայողները պարգևատրվել են Երևանի քաղաքապետի պատվոգրերով և հուշանվերներով, տվյալ զորամասերին նվիրաբերվել են անհրաժեշտ պարագաներ, հոգ է տարվել ծնողների անվտանգ և հարմարավետ տեղափոխության և սննդի մասին։

25. Դեկտեմբերի 3-ի՝ հաշմանդամների միջազգային օրվա կապակցությամբ դրամական աջակցություն է ցուցաբերել Հայաստանի կույրերի, խուլերի միավորումների, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող այլ կարիքավոր թվով 123 անձանց։

26. Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված և այլ կարիքավոր ընտանիքների 4000 երեխաների համար կազմակերպվել է ուրախ մանկական թատերականացված ներկայացումներ՝ Ձմեռ պապիկի և Ձյունանուշի մասնակցությամբ։:
 
 
 
 
Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի
սոցիալական ապահովության վարչություն
Լուսանկարներ