ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երեխաների և սոցիալական պաշտպանություն

Վարչության գործառույթներ

2021թ. հունվար-մարտի կատարողականը

 

2021թ. 1-ին եռամսյակում Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչության կողմից իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

1. Աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունում տեղի ունեցած կառուցվածքային փոփոխությունների ավարտից հետո երկրորդ փուլով նախատեսվել է իրականացնել համապատասխան փոփոխություններ վարչական շրջանների սոցիալական ապահովության, առողջապահության և ծրագրերի բաժիններում, որտեղ ներդրվել են սոցիալական աշխատողի և հոգեբանի հաստիքներ: Ավարտին է հասցվել «սոցիալական աշխատող» վերապատրաստման դասընթացի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանքները և սույն թվականի ապրիլի 7-ից տրվել է դասընթացի մեկնարկը:
2. Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների և շահերի պաշտպանության նպատակով բաժինն ապահովել է գործող օրենսդրությամբ իրեն վերապահված լիազորությունների իրականացումը: Վարչական շրջանների խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների, սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների հետ համատեղ իրականացվել է բացահայտված ԿԴԻՀ երեխաների կարիքների գնահատում և ուղղորդում համապատասխան պետական և հասարակական կառույցներ՝ անհրաժեշտ ծառայություններ ստանալու նպատակով: Վարչական շրջանների կողմից ներկայացված տեղեկատվության համաձայն հաշվառվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած 21 երեխա: Երեխայի կրթության իրավունքի իրացման համատեքստում ծնողի դիմումի և գնահատման կենտրոնի եզրակացության հիման վրա վկայագրվել է 154 երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքը: 13 երեխայի տրվել է երեխաների շուրջօրյա խնամքի հաստատություն տեղավորվելու մասին եզրակացություն: Որպես որդեգրման ենթակա հաշվառվել է 8 երեխա:
Ելենելով երեխաների շահերից՝ որդեգրված և խնամատար ընտանիքների խնդիրները վեր հանելու, վերահսկողություն իրականացնելու նպատակով գործող օրենսդրության շրջանակներում իրականացվել են տնայցեր:
Կազմակերպվել է ԿԴԻՀ երեխաների և խնամատար ծնողների տվյալների համադրում՝ խնամատար ընտանիքներում երեխաներին տեղավորելու նպատակով:
ԿԴԻՀ երեխաների տվյալները մուտքագրվել են «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգում, ըստ անհրաժեշտության կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ:
Բաժնի աշխատակիցները մասնակցել են խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովների նիստերին, որտեղ քննարկվել են երեխայի հետ կապված հատուկ դեպքեր, պարբերաբար տրամադրվել են մասնագիտական և իրավաբանական խորհրդատվություններ ԽՀՀ քարտուղարներին:
Երեխաների պաշտպանության վերաբերյալ տարբեր հարցերով Երևանի քաղաքապետարան դիմած քաղաքացիներին տրամադրվել է խորհրդատվություն:
Վեր են հանվել երեխաների պաշտպանության ոլորտին առնչվող օրենսդրական և գործառնական խնդիրները և դրանց լուծում տալու առաջարկով ներկայացվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն:

Երեխաների պաշտպանության ոլորտում համագործակցություն է իրականացվել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի, առողջապահության, արդարադատության նախարարությունների, ՀՀ ոստիկանության անչափահասների գործերով բաժինների, վարչական շրջանների ղեկավարների աշխատակազմերի, սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների, մանկատների, երեխաների խնամքի և աջակցության կենտրոնների, ինչպես նաև ոլորտում ակտիվ գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների հետ (ՀՕՖ, Վորլդ Վիժն և այլն):

3. Համաձայն Երևանի քաղաքապետի 2021 թվականի փետրվարի 22-ի հ.364-Ա որոշման՝ Երևան քաղաքի բյուջեով ծրագրի իրականացման նպատակով նախատեսված գումարը բաշխվել է 12 վարչական շրջանների միջև, իսկ մի մասով մնացել է աշխատակազմի երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունում:
4. Կազմակերպվել է ՍԱՏԲ-ների գործունեությունը, մասնավորապես՝ կարիքավոր բնակչության հաշվառման, պետական նպաստների և ավանդների դիմաց փոխհատուցում նշանակելու գործընթացը, ինչպես նաև դրանց վճարումը:
ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել են շուրջ 4020, որից 2985 նպաստառու, իսկ 1035-ը ոչ նպաստառու: Միջին հաշվով՝ շուրջ 13658 ընտանիքներ ստացել են ընտանեկան, սոցիալական նպաստներ, իսկ 890 ընտանիքներ՝ հրատապ օգնություններ, 2021թ. ընթացքում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից ստացվել են տարբեր գերատեսչությունների համադրման շուրջ 33 հատ /գրություններ/ ցուցակներ, որոնք համադրվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանիքների տվյալների հետ, ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ տրամադրվել են վերը նշված նախարարությանը:
ՀՀ ԱՍՀՆ Համադրումների արդյունքում ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա նշանակված նպաստներից եռամսյակի ընթացքում կասեցվել է, իսկ ավելի վճարված գումարները վերադարձվել են ՀՀ պետական բյուջե:
1-ին եռամսյակի ընթացքում ամփոփվել են հունվար-մարտին ՍԱՏԲ-ների կողմից նշանակված և վճարված պետական նպաստների վերաբերյալ փոխադարձ ակտերը՝ համաձայնեցված՝«Հայփոստ» ՓԲԸ-ի հետ:
Բացի այդ Երևան քաղաքի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների հետ իրականացվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված` ընտանեկան, սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների նույնականացման քարտերի ձեռքբերումն ապահովելու մի շարք աշխատանքներ և ամփոփ տեղեկատվությունը /շուրջ 50 ընտանիքների/ ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն :
Հունվար-մարտ ամիսներին Երևանի Աջափնյակ, Ավան, Կենտրոն, Դավաթաշեն, Մալաթիա-Սեբաստիա և Նոր Նորքի ՍԱՏԲ-ներում «Տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն համակարգող խորհուրդների անհատական կազմերում»՝ տեղի են ունեցել փոփոխություններ և հաստատվել Երևանի քաղաքապետի համապատասխան որոշումներով:
Խնդրահարույց դեպքերի վերաբերյալ բազմամասնագիտական խմբերի հետ իրականացվել են մի շարք աշխատանքային քննարկումներ և տրվել են անհրաժեշտ մեթոդական օգնություններ: Բացի այդ, Երևանի ՍԱՏԲ–ների հետ մշտադիտարկման շրջանակներում տարվա ընթացքում ամփոփվել են թվով շուրջ 83 ընտանիքների սոցիալական դեպքի վարման գործընթացներ, որից ընտանիքի ընթացիկ /կարիքի գնահատում, կարիքի բացահայտում/ միջամտություն՝ շուրջ 62, իսկ փակված ընտանիքների դեպքերը՝ շուրջ 21:


Առաջիկա եռամսյակներում նախատեսվում են իրականացնել նաև հետևյալ աշխատանքները.

 

1. Ընտանիքում երեխայի ապրելու իրավունքի ապահովում
2. Երևան համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարելավման նպատակային ծրագրեր
3. Համագործակցության շրջանակում սոցիալական գործընկերություն և ձեռներեցություն
4. Սոցիալական ծառայությունների տրամադրում և պատվիրակում
5. Բազմազավակ, երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցություն
6. Ապաստան հայցող, փախստական և տեղահանված ընտանիքների համար աջակցության ծրագրեր
7. Արտակարգ իրավիճակների և նմանատիպ այլ դեպքերում կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված անձանց և ընտանիքներին աջակցության
8. Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած և սայլակի օգնությամբ տեղաշարժվողների բնակարաններում ֆիզիկական միջավայրի բարեհարմարեացումների փորձնական ծրագրիր
9. Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց մասնագիտական հմտությունների փոխանցման և զբաղվածության ապահովման ծրագիր
10. Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմին մասնակցած զինվորների, զորակոչվածների և կամավորների ու նրանց ընտանիքների հետպատերազմական հոգեվիճակի վերացմանը միտված հոգեբանական աջակցության ծրագիր:

 

2020թ. ծրագիրը և 12 ամսվա կատարողականը

 

1. Վարչության կողմից 2020 թվականի համար նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ հնարավոր չի եղել իրագործել, երկրում ստեղծված արտակարգ դրության (հիմք՝ ՀՀ Կառավարության N-298-Ն Վարչության կողմից 2020թ. համար նախատեսված ծրագրերը ամբողջությամբ հնարավոր չի եղել իրագործել երկրում ստեղծված արատակարգ դրության (հիմք՝ ՀՀ կառավարության հ 298Ն որոշում, ընդունված 16 մարտի 2020թ), ինչպես նաև պատերազմական իրավիճակի պատճառով: Ելնելով իրավիճակից՝ տարվա ընթացքում վարչության կողմից իրականացվել են այլ մեծածավալ աշխատանքներ՝ ըստ անհրաժեշտության:

2020թ. ընթացքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման նպատակով իրականացվող աշխատանքների 1-ին փուլից հետո Երևանի ավագանու կողմից 2020թ. հունիսի 24-ին հաստատվել է N 258-Ա որոշումը, համաձայն որի ստեղծվել է Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչությունը:

2-րդ փուլով նախատեսվում է 12 վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների փոփոխություններ, որոնք կնպաստենհամայնքում երեխաների և սոցիալական պաշտպանության ոլորտում արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրմանը, համայնքում ընտանիքների ամրապնդմանը և երեխաների պաշտպանության ապահովմանը:

UNICEF-ի հետ համատեղ իարականացված հետազոտությամբ նոր համակարգ ներդնելու նպատակով Երևանի քաղաքապետի 2020թ. օգոստոսի 25-ի հ. 2593-Ա որոշմամբ ստեղծվել է Երեխաների և սոցիալական պաշտպանության վարչություն, որտեղ ներդրվել են իրավաբանի հոգեբանի և սոցիալական աշխատողի հաստիքներ, գործարկվել է վերահսկողության սկզբունքը:

Տարվա ընթացքում կազմակերպվել է հանդիպում-քննարկումներ և աշխատաժողովներ վարչական շրջանների սոց բաժինների և 12 ՍԱՏԲ-ների պետերի հետ:

Ներկայացվել են 2021թ. տարեկան բյուջեով նախատեսվող ծրագրերի կազմակերպման իրականացման ընթացակարգերը և մեխանիզմները:

2021թ. տեղական սոցիալական ծրագրերի ընթացակարգերի և գործիքակազմի մշակման և տեղայնացման (ներառում է նաև 6-րդ կետում նշված աշխատանքները) նպատակով 2020թ. ընթացքում UNICEF-ի հետ համատեղ իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ:

Իրականացված և նախատեսվող աշխատանքների վերաբերյալ շնորհանդեսում ամփոփ տեղեկատվություն է ներկայացվել ավագանու անդամներին, որը մեկնաբանվել է նաև հեռուստատեսությամբ և համացանցով:

Երևանի սոցիալական կարիքները գնահատելու նպատակով 2020թ. դեկտեմբերին ՀՀ աշխատանքի ևսոցիալական հարցերի նախարարության «Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի հետ կազմակերպվել են հանդիպումներ և աշխատաժողովներ Երևանի 12 ՍԱՏԲ-ների 66 մասնագետի հետ, որոնք շարունակական բնույթ են կրում և նախատեսվում է ավարտել 2021թ.:

Աշխատակիցների կողմից իրականացվել են արտակարգ իրավիճակային (պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ, ինչպես նաև Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնամասշտաբ պատերազմի պայմաններում սոցիալապես անապահով ընտանիքներում (57 աշխատակիցների կողմից 10 օրվա ընթացքում) իրականացվել է 1078 առաջնային կարիքի գնահատում:

Քննարկվել են իրականացման ընթացակարգերը և մեխանիզմները:

Տարվա ընթացքում «Յունիսեֆ» կազմակերպության հետ մեկտեղ իրականացվել են տեղական սոցիալական ծրագրերի պլանավորման, վերջիններիս ընթացակարգերի և գործիքակազմի մշակմանն, ինչպես նաև դրանց ֆինանսավորման ընթացակարգի մշակման գործընթացին ուղղված աշխատանքները:

2. Հաշվի առնելով 16.03.2020թ. Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությունը՝ պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ, վարչության կողմից հանձնարարվել է ՍԱՏԲ-ներին և վարչական շրջանների սոցիալական բաժիններին իրականացնել կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտված անձանց կարիքի գնահատում, որի հիման վրա կազմվել է արձանագրություն և որի մեթոդաբանության խնդիրներին առնչվող աշխատանքները դեռևս շարունակվում են:

Գործընթացը վարչական շրջանների և ՍԱՏԲ-ների կողմից իրականացվել է հետևյալ փուլերով. ստացված տեղեկատվությունը (առցանց, «Թեժ գիծ», դիմում) ստուգվել է առկա բազայում, ապա կատարվել է հեռախոսազրույց ՍԱՏԲ-ի սոցիալական աշխատողի և վարչական շրջանի մասնագետի կողմից, որի ընթացքում կատարված՝ կարիքի գնահատման վերաբերյալ տեղեկությունը արձանագրության ձևով ներկայացվել է վարչություն:

Արձանագրությունը կազմվել է հետևյալ ձևաչափով. ներածական մասը ներառել է բնակչի հետ զրույց-ուսումնասիրության ընթացքում հայտնի դարձած փաստերը, որից հետո եղել է եզրահանգում և դիրքորոշում:

Կազմված արձանագրությունների հիման վրա կատարվել է տվյալների կուտակում, և հետագա աջակցման աշխատանքները իրականացվել է Երևան համայնքի բյուջեով կամ այլ կազմակերպությունների, անհատների տրամադրած աջակցությամբ:

Տոն և հիշատակիօրերին իրականացվող միջոցառումներից օգտվողների համար կազմակերպված աշխատաժողովում քննարկվել է չափորոշիչներ մշակելու կարգը ժամանակացույցը և իրականացման ընթացակարգը, որոնք միտված են լինելու համայնքում կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց և ընտանիքներին, ընդհանրապես ոչ ոքու չանտեսելու սկզբունքի պահպանմանը, նրանց արժևորմանը:

Հայաստանում կին ձեռնարկատերերի գործունեության խթանմանն ու զարգացմանը միտված ծրագրով համագործակցության վերաբերյալ կազմակերպվել է հանդիպում հետազոտության շրջանակում ծրագիրն իրականացնող պատասխանատու անձանց հետ: «Ի-Վի Քոնսալթինգ» ՓԲԸ- պատասխանատուների հանդիպման ժամանակ ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն՝ կազմակերպության կողմից ծրագիրը ներկայացնելուց հետո քննարկել հետագա համագործակցությունը:
Զբաղվածության խթանման նպատակով, մասնավորապես՝ սոցիալական ձեռներեցությունը զարգացնելու համար նախատեսվել է բարեգործական կազմակերպությունների հետ փորձնական ծրագրի իրականցում, որի ընթացքում իրականացվել են քննարկումներ «Ապագա» հիմնադրամի հետ, որի արդյունքում ՍԱՏԲ-ների հետ համատեղ ընտրվել են 8 ընտանիքներ (2 ընտանիք ևս պետք է ընդգրվեին ծրագրում), իրականացվել է նշված ընտանիքների կարիքների գնահատում, ինչպես նաև ՍԱՏԲ-ի սոցիալական աշխատողների, հիմնադրամի և Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների հետ համատեղ կատարվել են տնայցեր: Սակայն աշխատանքներն ավարտին չեն հասցվել կորոնավիրուսային համաճարակի և երկրում ստեղծված պատերազմական դրության պատճառով:

Ադրբեջանի կողմիցսանձազերծվածպատերազմի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում հանրության և խոցելի խմբերիհոգեկան առողջության պահպանման, վերականգնման և բարելավման խնդիրները լուծելու նպատակով հայկական հոգեբուժական ասոցիացիան շարունակաբար համագործակցում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և քաղաքապետարանների և այլ գերատեսչությունների հետ:

4. «Ամբրա» հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ն, Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հետ համատեղ իրականացրել է «Կյանքի հավասար պայմաններ բոլորի համար» ծրագիրը: Ծրագրում նախատեսված էր Երևան համայնքից շուրջ 50 քաղաքացիների ՀՀ ԱՍՀՆ-ում խնամքի հաստատությունում գրանցվելու համար հերթագրված անձանց կարիքի գնահատում:

Վերը նշված կառույցների հետ համագործակցության շրջանակում վարչության և Երևանի ՍԱՏԲ-ների աշխատակիցների կողմից վերլուծվել և հասցեավորվել է 50 քաղաքացիներից 20-ը:

«Արթմեդ» բժշկական կենտրոնի «Սթրես» բաժանմունքում, գնահատվել են հերթագրված քաղաքացիների հոգեկան առողջության և հոգեսոցիալական կարիքները:

Հոկտեմբեր–դեկտեմբերի ընթացքում «Հոգեբանական աջակցությունզոհված զինծառայողների ընտանիքներին» հասարակական նախաձեռնությամբ համագործակցություն է իրականացվել վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների հետ. նրանց տրամադրել են ընտանիքների կոնտակտային տվյալները:

«Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին, որտեղ ներկայումս ապրում են շուրջ 100 անօթևաններ, հունվար-հուլիսին Երևան համայնքի բյուջեից /կոմունալ ծառայությունների փոխհատուցման նպատակով տրամադրվել է դրամական աջակցություն՝ 28.02.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-8»ով:

03.04.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-9»ով: 21.05.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-10»ով և 19.06.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-11»ով:

31.07.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-12»ով և 19.08.2020թ. «Նվիրատվության պայմանագիր Կ-13»ով:

Համագործակցության ընթացքում «Հանս Քրիստիան Կոֆոեդ» բարեգործական հիմնադրամին ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությունից «Աջակցություն Հայաստանին նախաձեռնության» թիվ ASI020 պայմանագրով տրամադրվել է տեխնիկական աջակցություն /պահարաններ, ծածկոցներ, վերմակներ, գազօջախ, համակարգիչներ, 65 հեռուստացույց և այլն/:

5. Երևանում կամավոր խնդիրների լուծման նպատակով մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության Երևան համայնքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունների, այդ լիազորությունների իրականացման և չափորոշիչները սահմանեվել են 24.06.2020թ.

Բազմազավակ ընտանիքների, տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար համապատասխան չափորոշիչներ մշակելու նպատակով տարվա ընթացքում իրականացվել են նախապատրաստական աշխատանքներ:

6.Համագործակցության շրջանակում ՄԱԿ-ի հետ իրականացվել է քննարկումներ՝ ուղղված հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրերի տրամադրմանը:

Փախստակաների սոցիալական, տնտեսական ինտեգրման նկատառումով քաղաքապետարանը համագործակցել է ՄԱԿ-ի փախստականների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և «Առաքելություն Հայաստան», կազմակերպության հետ:

Քննարկման ժամանակ բարձրացվել են մի շարք խնդիրներ՝ ուղղված հայրենադարձ և փախստական ընտանիքների համար աջակցության ծրագրերի տրամադրմանը, ինչպես նաև ՀՀ-ում փախստականի կարգավիճակ ստացած անձանց իրավունքների և պարտականությունների վերաբերյալ:

Հիմք ընդունելով 16.03.2020 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրությունը՝ պայմանավորված նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման դեպքերի կանխարգելմամբ, 2020թ. ընթացքում իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները.

1. Թիրախավորվել են անհետաձգելի սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող խմբերը:

2.Երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո 12 վարչական շրջաններում հավաքագրվել և շուրջ 756 խոցելի՝ բազմազավակ, բազմանդամ, հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ, միայնակ անժառանգներ, թոշակառուներ: Ընտանիքներին տրամադրվել է այդ պահին մանկապարտեզներում առկա, պիտանելիության ժամկետում գտնվող սնունդ:

3.Շահառուների ցուցակների համակարգման գործընթացը հաջորդել է երկրում արտակարգ դրություն հայտարարելուն, որի արդյունքում Կ87 խմբում (միայնակ անժառանգ տարեց թոշակառուներ) ներառվել է շուրջ 4000 շահառու: Երևանի բյուջեից շուրջ 3550 անժառանգ թոշակառուների տրամադրվել է բնաիրային փաթեթ:

4.Բնաիրային փաթեթների, ինչպես նաև շահառուների ցանկը համաձայնեցվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված աշխատանքների համակարգման շտաբի հետ:

5.Աջակցության տրամադրման գործընթացը կազմակերպվել է փուլերով: Փաթեթների տրամադրման առաջնահերթության առաջին խմբում ընդգրկվել են միայնակ անժառանգ կենսաթոշակառուներ (անժառանգ թոշակառուներից կազմված ընտանիք)՝ Կ87:

6.ՍԱՏԲ-ների միջոցով հստակեցվել է ցուցակներում ներառված անձանց տվյալ հասցեում փաստացի բնակվելու հանգամանքը, ինչպես նաև իրականացվել է համադրում տարբեր կազմակերպությունների կողմից բնաիրային փաթեթներ տրամադրված ցուցակների և ՍԱՏԲ-ների ցուցակներով՝ հնարավոր կրկնություններից խուսափելու համար: Համադրումից հետո յուրաքանչյուր վարչական շրջանի տրամադրվել են համապատասխան ցուցակները, որոնց հիման վրա էլ փաթեթները բաշխվել են: Բաշխման գործընթացի կազմակերպումը իրականացվել է վարչական շրջանների աշխատակցիների (կամավորների) կողմից՝ ղեկավարների անմիջական հսկողությամբ:

7. Աշխատանքների կազմակերպման ընթացքը եղել է պարետատան ցուցումներին համապատասխան:

8.Համագործակցության արդյունքում տարբեր ռիսկային խմբերի աջակցություն է տրամադրվել նաև հետևյալ կազմակերպությունների կողմից.

«Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ
«World Vision» միջազգային բարեգործական կազմակերպություն
Գերմանական կարմիր խաչ
Հայկական կարմիր խաչ
«Հայ» ասոցիացիան՝ «Հայ տարեց» ծրագրով
Տարբեր բարերաներ
այլ հկ-ներ:
Երկրում արտակարգ դրությունհայտարարելուց հետո12 վարչական շրջաններում հավաքվել և շուրջ 13 հկ-ների և մի շարք բարերարների աջակցությամբ բնաիրային փաթեթներ են տրամադրվել տարբեր ռիսկային խմբերում գտնվող սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող շուրջ 25.000 անձանց/ ընտանիքների:

Տարվա ընթացքում «Աջակցություն անձը հաստատող փաստաթուղթ չունեցող անձանց և քաղաքացիությունը կորցնելու վտանգի տակ գտնվող անձանց բացահայտմանը» ծրագրով ստեղծված աշխատանքային խմբի հետ համագործակցությամբ կազմակերպվել են աշխատանքային քննարկումներ, առցանց Skype-ի միջոցով: Ծրագրի նպատակն է աշխատանքային խմբի հանդիպումների ընթացքումքննարկել շահառուների փաստաթղթավորմանն առնչվող բարդ խնդիրները:

Կատարվել է նաև վիրավոր զինծառայողների շուրջ 440 ընտանիքների կարիքի գնահատում և ըստ անհրաժեշտության նրանց տրամադրել սոցիալական աջակցություն:

Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով տուժած Արցախի Հանրապետությունից տեղահանված շուրջ 26.000 ընտ.՝ 106.000 անձ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունից առաջնագիծ մեկնած, վիրավորվածների, զոհվածների, մասնակիցների, գերիների և անհետ կորածների, սոցիալապես անապահով շուրջ 1154 ընտ.՝ 4711 անձի տրամադրվել է բնաիրային աջակցություն՝ սնունդ, հագուստ, հիգենայի պարագաներ, ծալովի մահճակալ, տակդիրներ, ներքնակներ և այլն:

Երևանի չորս վարչական շրջաններում /Շենգավիթ, Նոր Նորք, Էրեբունի և Մալաթիա-Սեբաստիա/ բնակվող և Արցախյան պատերազմում վիրավորված կամ զոհված անձանց, ինչպես նաև տեղահանված /շուրջ 260/ ընտանիքների համագործակցության շրջանակումՀայկական «Կարիտաս» ՀԿ կողմից հատկացվել են պարենային և ոչ պարենային փաթեթներ:

ՄԱԿ–ի համաշխարհային պարենի ծրագրի երևանյան գրասենյակի աջակցությամբ իրականացվել է Երևանում 22782 շահառուների պարենային օգնության տրամադրման ծրագիր: Ծրագրով կբաշխվի պարեն՝ 1-ին փուլով 10.838 անձանց, իսկ 2-րդ փուլով 11.944 անձանց (որն իրականացվելու է 2021թ.):

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի 01.11.2020 թվականի N2-2/60485-2020 գրության համաձայն՝ բաշխման գործընթացի կազմակերպումն իրականացվում է ՍԱՏԲ-ների միջոցով, վարչական շրջանների աշխատակցիների աջակցությամբ և վարչական շրջանների ղեկավարների անմիջական հսկողության ներքո:

8. 2020թ. կազմակերպվել է ՍԱՏԲ-ներիգործունեությունը, մասնավորապես՝ կարիքավորբնակչությանհաշվառման, պետականնպաստներիևավանդներիդիմացփոխհատուցումներինշանակմանգործընթացը, ինչպեսնաևդրանցվճարումը:

ՍԱՏԲ-ների կողմից փաստագրվել է շուրջ 16591 կարիքավոր ընտանիք, իսկ միջին հաշվով՝ շուրջ 13616 ընտանիք ստացել է ընտանեկան, սոցիալական նպաստ, իսկ 2406 ընտանիք՝ հրատապ օգնություն:

Տարվա ընթացքումՀՀ աշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարությունիցստացվել են տարբեր գերատեսչությունների համադրման շուրջ 142ցուցակ, որոնք համադրվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված ընտանիքների տվյալներին, ամփոփվել և համապատասխան գրությամբ տրամադրվել վերը նշված նախարարությանը:

Համադրուման շնորհիվ ոչ հավաստի տեղեկությունների հիման վրա նշանակված նպաստները եռամսյակի ընթացքում կասեցվել են, իսկ ավելի վճարված գումարները վերադարձվել են պետական բյուջե:

Տարվա ընթացքում ամփոփվել են հունվար-դեկտեմբերին ՍԱՏԲ-ների կողմից նշանակված և վճարված պետական նպաստների վերաբերյալ փոխադարձ ակտերը՝ համաձայնեցված «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի հետ:

Բացի այդ, Երևանի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների հետ իրականացվել են ԱԳՀ-ում հաշվառված` ընտանեկան, սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների նույնականացման քարտերի ձեռքբերումն ապահովելու միջոցառումներ, և ամփոփ տեղեկատվությունը /շուրջ 836 ընտանիքների/ ներկայացվել է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն :

2020թ. հունվար-փետրվարին www.yerevan.am կայքում թարմացվել է Երևան համայնքի աջակցող ցանցի կազմը, որի արդյունքում վերջնական թիվը կազմել է շուրջ 207 անձ: Վերջինիս նպատակն է՝ Երևանում սոցիալական ծրագրերի իրականացման ընթացքում սոցիալական ծառայություններ տրամադրող մարմինների, կազմակերպությունների և ֆիզիկական անձանց միջև արդյունավետ համագործակցություն ապահովելը:

Երևանի քաղաքապետի 26.02.2020թ. հ. 655-Ա որոշմամբ ձևավորվել են տարածքային մակարդակում կնքված սոցիալական համագործակցության համաձայնագրի համաձայն համակարգող խորհուրդների անհատական կազմերը՝ 122 անձով:

Երևանի Աջափնյակ, Էրեբունի, Շենգավիթի և Նուբարաշեն, Քանաքեռ-Զեյթուն, Մալաթիա-Սեբաստիա և Նոր Նորք ՍԱՏԲ-ներում կապված խնդրահարույց դեպքերի հետ բազմամասնագիտական խմբերի հետ իրականացվել են աշխատանքային քննարկումներ և տրվել է անհրաժեշտ մեթոդական օգնություն (մարտ-մայիս ամիսների ընթացքում վերոնշյալ կազմակերպությունների միջև աշխատանքերը կազմակերպվել և իրականացվել են հեռավար կերպով՝ պայմանավորված արտակարգ դրությամբ):

Բացի այդ, Երևանի ՍԱՏԲ–ների հետ մշտադիտարկմամբ տարվա ընթացքում ամփոփվել են շուրջ 210 ընտանիքների սոցիալական դեպքի վարման գործընթացներ, որից ընտանիքի ընթացիկ /կարիքի գնահատում, կարիքի բացահայտում/ միջամտություն՝շուրջ 157 իսկ փակված ընտանիքների դեպքերը՝ շուրջ 53:

Երևան քաղաքի ավագանու 24.11.2020թ. հ. 291-ն որոշման համաձայն՝ շուրջ 550 սոցիալապես անապահով ընտանիքներին անվճար հատկացվել է ձմեռային վառելափայտ:

Վառելափայտ ստացող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցուցակները, ինչպես նաև վարչության կողմից մշակված չափորոշիչները տրամադրվել են աշխատակազմի բնապահպանության վարչությանը:

Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Ամանորի և Սուրբ ծննդյան տոների կապակցությամբ ձեռք է բերվել Երևանի պատանի հանդիսատեսի, Մհեր Մկրտչյանի անվան արտիստական թատրոնների շուրջ 5000 տոմս, որոնք տրամադրվել են սոցիալապես անապահով ընտանիքներին /բազմազավակ՝ 4 և ավելի, միակողմանի և երկողմանի ծնողազուրկ երեխաների, խնամատար ընտանիքների երեխաներին, ինչպես նաև շուրջօրյա ժամանակավոր խնամքի, ցերեկային խնամքի կենտրոնների երեխաներին, ինչպես նաև արցախցի երեխաներին/:

Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կողմից շուրջ 1200 հրավիրատոմս է տրամադրվել արցախցի ընտանիքների երեխաներին:

«Յունիսեֆ» կազմակերպության հետ համատեղ շուրջ 1000 երեխաների տրամադրվել է տոնական նվերներ:

 

Լուսանկարներ